Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Отменени са указанията на министъра на регионалното развитие за последващо узаконяване на „принудителните“ ремонти на общински язовири

Отменени са указанията на министъра на регионалното развитие за последващо узаконяване на „принудителните“ ремонти на общински язовири

30.09.2022
Отменени са указанията на министъра на регионалното развитие за последващо узаконяване на „принудителните“ ремонти на общински язовири

С измененията в Закона за водите от 2018 г. беше предвидена възможността за извършване на ремонтно-възстановителни дейности от външен възложител на общински язовири, определени като такива, нуждаещи се от спешен ремонт, по списък, приет с РМС 495 от 2018 г. В посоченото РМС за такъв възложител е определен „Държавна консолидационна компания“, а изпълнител – „Монтажи“ ЕАД. Съгласно законовата разпоредба (§4в от ПЗР на Закона за водите) общините са длъжни да възстановят на ДКК ЕАД разходите за извършените ремонтно-възстановителни дейности.

Със писма до общините през 2018 г. по прилагане на законовите изменения, НСОРБ препоръча да се предприемат своевременни действия за прехвърляне на държавата на общинските язовири, включени във въпросния списък. Практиката показа, че процесът на прехвърляне не протича в сроковете, предвидени в закона, а в много от случаите беше блокиран поради неизрядности в документацията.

В резултат на това бяха започнати такива „принудителни“ ремонти на общински язовири от „Монтажи“ ЕАД. В масовия случай изпълнителят изобщо не съгласуваше стартирането и вида на СМР с общините – собственици на язовирите, и най-вече – почти всички те бяха извършвани без надлежно издадено разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). В последващи проверки органите на ДНСК издадоха заповеди за спиране изпълнението на такива ремонтно-възстановителните работи на язовирни стени и съоръжения. Дори след обжалване от изпълнителя, тези заповеди бяха потвърдени като законосъобразни от административните съдилища в Ямбол, Сливен и др.

С цел намиране на изход от тази ситуация на практически незаконно строителство, министърът на регионалното развитие и благоустройството сформира през февруари 2022 г. работна група, която да извърши преглед на приложимата нормативна уредба, свързана с безопасното използване на язовирите, да обследва техническата документация, по която е извършвано строителството, и да даде заключение по приложимите текстове по ЗУТ.

В резултат на работата на комисията, министърът на регионалното развитие и благоустройството издаде указание (с писмо от 26.05.2022 г. до главните архитекти). В него е посочено, че в тези случаи е приложима разпоредбата на чл. 148, ал. 6 от ЗУТ, съгласно която при бедствена и аварийна ситуация разрешения за строеж по изключение могат да се издават по частични работни проекти, като строителните книжа могат да се комплектуват и по време на изпълнението на неотложните аварийни и възстановителни работи или след изпълнението им и се предават на органа, компетентен да издаде разрешение за строеж.

През август 2022 г., със заповед на министъра на икономиката, беше създадена междуведомствена работна група от представители на министерства, агенции и на НСОРБ, която да изготви предложения за изменения в законодателството, приложимо относно безопасната експлоатация на язовирите (Закон за водите, ЗУТ и др.). По време на заседанията представителите на НСОРБ изразиха категорично несъгласие с изложената във въпросните указания позиция на централната власт относно такова по същество незаконно строителство. Беше изразена категорична позиция, че общините няма да се съобразят с тези указания и няма да се смятат за задължени да заплащат стойността на тези ремонти, голяма част от които са компроментирани, броени месеци след завършването им.

На 16 септември 2022 г., с писмо до главните архитекти на общините, служебният министър на регионалното развитие и благоустройството отмени указанията, издадени от предходния министър. В мотивите за отмяната се посочва, че незаконосъобразно е съставяна строителна документация, без наличие на доказателства към момента на издаването им за възникнали бедствия или аварии по смисъла на Закона за защита при бедствия, без наличие на съответните заповеди от компетентните органи за обявяване на цялостно или частично бедствено положение на съответната територия и т.н.