×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Очакваме становища по проекта на Наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

Очакваме становища по проекта на Наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

25.11.2022
Очакваме становища по проекта на Наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

На страницата за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради - https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7278.

Основната цел на Наредбата е привеждане на нормите за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради в съответствие с изискванията на Закона за енергийна ефективност и с техническите изисквания на подзаконовата нормативна уредба към него. Съгласно мотивите към проектонаредбата, по този начин ще се осигури завършеност на процеса на нормативна осигуреност за изпълнение програмите за енергийна ефективност по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, оперативните и други програми.

С проекта на Наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради се:

  • урежда издаването на сертификат за енергийни характеристики на нови сгради на етапа на проектиране;
  • определят условията и редът за издаване на сертификат за нова сграда в случаите на пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда;
  • регламентират нови срокове на валидност на сертификатите за енергийни характеристики, които са обвързани с достигнатия клас на енергопотребление, а не с досегашния критерий „възраст“ на сградите;
  • създава разпоредба за упълномощаване на трето лице, което да сключва договор за обследване на сграда в режим на етажна собственост от името на етажната собственост или сдружението на собствениците, като е дадена възможност третото лице да бъде и община-партньор. Това ще осигури по-ефективно подпомагане на гражданите от страна на общините при кандидатстването по процедурите за обновяване на жилищни сгради, финансирани по НПВУ и др.;

С цел изготвяне на общо становище по проекта на наредба, ще очакваме да изразите своята позиция по предложените текстове до 02.12.2022г. /петък/ на e-mail: m.gizdova@namrb.org