Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Очакваме предложения по процедурата за ЕЕ на публичните сгради по ПВУ

Очакваме предложения по процедурата за ЕЕ на публичните сгради по ПВУ

05.08.2022
Очакваме предложения по процедурата за ЕЕ на публичните сгради по ПВУ

В Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН), на https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/7656ebb9-a693-4b93-9175-6318308782a5  е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Общият бюджет на процедурата е над 408 млн. лв., като се предвижда финансиране на проекти в обхвата на три Компонента за действащи сгради за: административно обслужване; обществено обслужване в областта на културата и изкуството и за спорт. Наличният финансов ресурс, е разпределен както по Компоненти, така и на три групи общини- 10-те големи градски общини, 40-те по-малки градски общини и 215-те общини от селските райони. Минималният размер на проект за административни сгради е 200 хил. лв., а максималният 10 млн. лв.. За сгради в областта на културата и изкуството, както и спорта, минималният размер на проект е 200 хил. лв., а максималният 5 млн. лв.

Предвижда се всеки допустим кандидат (общини; областни администрации; министерства или друг публичен орган, собственик на съответната публична сграда (централни и териториални администрации)), да може да подаде само по едно проектно предложение за всеки вид сгради (по всеки от 3-те Компонента), независимо от броя на обектите, включени в него.

Допустими за финансиране, са дейности, като: извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ; изготвяне на техническо обследване и технически паспорт на сградата; изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му; авторски и строителен надзор; изпълнение на СМР за прилагане на мерки за ЕЕ и ВЕИ (енергоспестяващи мерки за достигане на енергиен клас „А“ или постигане изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (nZEB), по изключение клас „В“, с оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на системи за енергиен мониторинг и др.), в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките; конструктивно възстановяване/ усилване, дейности по изграждане /подмяна на мълниеотводни и заземителни инсталации, и дейности, свързани с осигуряване на безопасност в случай на пожар в сградите, които са предписани в техническите паспорти на сградите; осигуряване на достъпна архитектурна среда за сградите и др.

След изпълнението на енергоспестяващи мерки (ЕСМ), сградите следва да постигат клас на енергопотребление „А”. По изключение, и след представяне на съответна обосновка, може да бъде подкрепен и проект, който предвижда след изпълнение на ЕСМ постигане на клас на енергопотребление „В“, само в случай на сгради паметници на културата, съгласно Закона за културното наследство.

Интервенциите по процедурата следва да се осъществяват върху сгради общинска и държавна собственост, като общините могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство при смесена собственост с централните и териториалните администрации на изпълнителната власт.

Продължителността на изпълнението на всеки проект следва да е до 24 месеца. Кандидатстването с проекти се осъществява изцяло по електронен път, чрез информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИС за МВУ).

Индикативната дата за обявяване на набирането на проекти по процедурата е 1-ви септември 2022 г., като краен срок за кандидатстване не е посочен.

За формиране на общо становище по проекта на Насоките за кандидатстване, до 11 август, на електронна поща namrb@namrb.org ще очакваме предложения и коментари от общините.