Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Очакваме коментари от общините по две постановления свързани с управлението на отпадъците

Очакваме коментари от общините по две постановления свързани с управлението на отпадъците

03.08.2022
Очакваме коментари от общините по две постановления свързани с управлението на отпадъците

Министерство на околната среда и водите е подготвило две постановления свързани с управлението на отпадъците, които към момента са в процес на публично обсъждане, както следва:

 1. Проект за нова Наредба за отпадъците от обувки и текстил

На Портала за обществени консултации е публикуван проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за отпадъците от обувки и текстил, на следния линк:

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6972

Наредбата се приема на основание чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и с нея се въвежда задължително разделно събиране на отпадъците от обувки и текстил. Към настоящия момент в България отпадъците от обувки и текстил, генерирани от българските домакинства попадат директно в контейнерите за битов отпадък. Не малка част от тях са обект и се третират посредством нерегламентирани практики чрез изгаряне с цел отопление, което оказва неблагоприятен ефект както върху човешкото здраве, така и върху компонентите на околната среда.

Основните формулирани цели, които се постигат с приемане на Наредбата са следните:

 -изпълнение на европейските изисквания за предприемане на мерки за предотвратяване образуването на отпадъци от текстил като част от потока на битовите отпадъци, чрез насърчаване на повторната употреба;

- прекратяване на нерегламентираните практики по изгаряне на отпадъци от обувки и текстил с цел отопление;

- предотвратяване и намаляване на вредното въздействие върху околната среда и здравето на човека от образуването и управлението на отпадъците от обувки и текстил;

- увеличаване количеството на повторно употребени, рециклирани и оползотворени чрез други операции отпадъци от обувки и текстил за ограничаване на обезвреждането им;

- намаляване на отрицателните въздействия от използването на ресурсите и повишаването ефикасното им използване.

Обръщаме внимание, че в проекта на Наредба е обособена самостоятелна глава четвърта, където са разписани задълженията на кметовете на общините във връзка с бъдещото разделно събиране на отпадъци от текстил и обувки.

 1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на отпадъците

Проектът на Постановлението е публикувано на Портала за обществени консултации, на следния линк:

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6957

Неговата основна цел да допълни техническите изисквания към системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки като следствие от приемането на Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (ННВОППВОС). Съгласно чл. 10 от посочената наредба, целите за разделно събиране на бутилки от РЕТ с вместимост до 3 л. се изпълняват посредством системи за разделно събиране, които включват най-малко специализирани съдове за разделно събиране, разположени на площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване и са част от съществуващите системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, въведени съгласно Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (НООО).

С Постановлението се измененият Наредбите свързани с масово разпространени отпадъци с цел уеднаквяване на изискванията към обхвата на проверите и докладите и отстраняване на установени в практиката технически неточности. По-конкретно предлаганите промени са в следните Наредби:  

 1. Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки;
 2. Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства;
 3. Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори;
 4. Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване;
 5. Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми;
 6. Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти;
 7. Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда;
 8. Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса;
 9. Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

 

За подготовка на официално становище на НСОРБ, ще очакваме да изпратите Вашите бележки, мнения и предложения по проекта на нова Наредба за отпадъците от обувки и текстил и по Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на отпадъците, на e-mail: d.stoikova@namrb.org до края на работния ден на 15 август 2022 г. (понеделник).