Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Народното събрание прие актуализацията на бюджет 2022 г.

Народното събрание прие актуализацията на бюджет 2022 г.

01.07.2022
Народното събрание прие актуализацията на бюджет 2022 г.

 

На 30 юни народните представители гласуваха на второ четене Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2022 г. В актуализацията на бюджета са заложени допълнителни разходи в общ размер на 760 млн. лв., за които се предвижда увеличение на приходите от ДДС.  

В приетата актуализация на ЗДБРБ за 2022 г. са предвидени допълнителни средства по бюджетите на общините в общ размер на 130 млн. лв., от които:

  • 100 млн. лв. за увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи;
  • 30,3 млн. лв. за увеличение на трудовите възнаграждения на служителите в общинската администрация.

Още 150 млн. лв. са заложени за увеличаване възнагражденията и компенсиране на повишените разходи за издръжка и храна на образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование и националните програми за развитие на предучилищното и училищното образование.

В областта на културата и изкуствата са предвидени средства за финансова подкрепа на библиотеките с регионален характер в общ размер на 1,4 млн. лв. и 50 общински с общ размер на средствата от 5,5 млн. лв. Средствата за общинските музеи ще се разпределят по предложение на НСОРБ, съгласувано с министъра на културата.  

Допълнителни 110,5 млн. лв. са одобрени в областта на транспорта, от които:

  • 74 млн. лв. за вътрешноградски транспорт на Столична община;
  • 16,5 млн. лв. за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони;
  • 20 млн. лв. за превоз на пътници по междуселищни автобусни линии.

С актуализацията на Закона ще влязат в сила и текстове, засягащи общините относно:

  • погасяване задълженията на бенефициентите - общини и бюджетни организации, за възстановяване на недължимо платени, надплатени, неправомерно получени или неправомерно усвоени от тях суми по договорите за безвъзмездна финансова помощ, финансирани със средства по оперативните програми за програмния период 2007 - 2013 г.;
  • одобрените със ЗДБРБ за 2021 г. допълнителни трансфери по бюджетите на общините за изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 през 2021 г. и за изплащане на разходите по организационно-техническата подготовка и обезпечаването на частичните избори през 2021 г. - ще могат да се разходват за същата цел и през 2022 г. след решение на общинския съвет, както и за дейности в условията на миграционен натиск и за издръжка.
  • намаляване с 80 на сто размера на неразплатените задължения на общини – бенефициенти по програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, за наложени финансови корекции - чрез сключване на тристранно споразумение между управляващия орган на оперативна програма, министъра на финансите и кмета на съответната община.

Очакваме обнародването на приетия от Народното събрание ЗИД на ЗДРБРБ за 2022 г. в държавен вестник.