Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Напредъкът по изготвянето на Програмите с европейско финансиране 2021-2027

Напредъкът по изготвянето на Програмите с европейско финансиране 2021-2027

29.09.2022
Напредъкът по изготвянето на Програмите с европейско финансиране 2021-2027

Към 23-ти септември, Европейската комисия отчете напредъка по програмирането на стратегическите документи за достъп до фондовете по Кохезионната политика, Политиката за морско дело и рибарство и фондовете за сигурност за периода 2021-2027.

Данните на Комисията показват, че:

Споразумения за партньорство на държавите-членки:

Всички държави-членки са депозирали официално Споразуменията си за партньорство. Одобрени са Споразуменията на 22 държави, останалите 5 са в процес на преговори. Споразумението за партньорство на България бе депозирано пред Комисията в началото на м. май, т.г., като получи одобрение на 6-ти юли. Споразумението включва интервенции по програмите по Кохезионната политика, Политиката за морско дело и рибарство и фондовете за сигурност, на обща стойност с националния принос от над 13 млрд. евро. Резюме изготвено от екипа на НСОРБ, на: https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/evropeyski-fondove-2021-2027/dokumenti/sporazumenie-za-partnyorstvo

Програми по Кохезионната политика (финансирани от ЕФРР, ЕСФ+ и КФ):

Одобрени са 36 % от общият брой на Програмите или 139,  в т.ч. 58 съфинансирани от ЕФРР, 38 от ЕСФ+ и 43 по Интеррег. От българските Програми, в началото на м. август одобрение получиха:

  • Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР). Бюджетът на Програмата, която се финансира от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) е в размер на над 3.8 млрд. лв. Тя ще предоставя подкрепа за насърчаване на заетостта, включително на младежите и развитието на умения; социалното включване и равните възможности и за социални иновации. Резюме на Програмата, на: https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/evropeyski-fondove-2021-2027/programi-s-evropeysko-finansirane/programa-za-razvitie-na-tchoveshkite-resursi Приключиха публичните обсъждания на две от планираните за обявяване до края на годината процедури за набиране на проекти от общините - за грижа в дома и укрепване на общинския капацитет. Целта на първата процедура, която е продължение на настоящата патронажна грижа, е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора. Бюджетът й е 175 млн. лв., индикативният срок за кандидатстване е 31 януари 2023 г. Процедурата за укрепването на общинския капацитет е по предложение и съвместно разработена с общините и НСОРБ, като поради недостиг на средства за реализирането й през периода 2014-2020, бе договорено да се подкрепи от ПРЧР 2021-2027. Тя  ще предоставя интегрирана подкрепа на общините в изпълнението на правомощията им по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП). Общият бюджет на процедурата е 25 млн. лв., а индикативният срок за кандидатстване е 3 януари 2023 г. В кратки срокове, се очаква двете процедури да бъдат отворени за кандидатстване. До края на годината, ще се анонсира и другата процедура по ПРЧР за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа, с цел превенция на рисковете от изоставянето на децата.
  • Програмата за храни и основно материално подпомагане, с бюджет 411.7 млн. лв. Подкрепа ще се предоставя на нуждаещи се лица, чрез материално подпомагане, топъл обяд, детска кухня и пакети за новородени деца. Резюме на същата, на: https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/evropeyski-fondove-2021-2027/programi-s-evropeysko-finansirane/programa-za-hrani-i-ili-osnovno-materialno-podpomagane Отворена за кандидатстване е покана към общините и районите на общините за проекти за предоставянето на топъл обяд. Бюджетът на процедурата е почти 128 млн. лв. Подкрепа се предоставя под формата на прясно приготвена топла храна- супа, основно ястие и хляб и поне веднъж седмично десерт на хора от цялата страна, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Кандидатстването е в рамките на 5 крайни срока, последният от които е 31 януари 2023 г.
  • Програма „Образование“, с бюджет 1.89 млрд. лв. Ще се финансират мерки за приобщаващо образование и образователна интеграция; модернизация и качество на образованието и връзка на образованието с пазара на труда. Резюме на Програмата, на: https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/evropeyski-fondove-2021-2027/programi-s-evropeysko-finansirane/programa-za-obrazovanie

Одобрена през м. септември е и Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI- A Гърция - България 2021 – 2027, с бюджет от 84 млн. евро. По нея, ще се подкрепят дейности насочени към: защита от наводнения и за подкрепа за капацитета на МСП за преминаване към зелени и кръгови бизнес модели; развитие на зелена инфраструктура; внедряване на системи за мониторинг за предотвратяване и контрол на замърсяването на въздуха; подобряване на мултимодалната, интелигентната и сигурната мобилност, чрез модернизация на пътища и жп линии; подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в образованието, обучението и ученето през целия живот и за повишаване ролята на културата и устойчивия туризъм в икономическото развитие, социалното приобщаване и социалните иновации.

Официално депозирани за преговори пред Комисията са 208 Програми или 53% от общия им брой. Сред българските такива подкрепящи общините, са Програмата за техническа помощ, Програмата за околна среда и Програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС.

За депозиране остават 42 Програми, в т.ч. 9 по Интеррег или 11 % от общия брой на Програмите. 

Програми по Политиката за морско дело и рибарство:

Всички държави-членки са депозирали програмите си. 5 са одобрените към момента. България също официално депозира Програмата си за периода 2021-2027 в края на м. юли. Общият бюджет на ПМДРА 2021 – 2027 г. е 115 298 345 млн. евро.

Програми по фондовете за сигурност:

От общо 82 Програми по 3-те фонда, за убежище и миграция, вътрешна сигурност и управление на границите и визите, 15 са одобрените. Само една Програма все още не е депозирана пред Комисията. Българската програма по фонд „Убежище и миграция“ е депозирана в края на 2021 г., като в момента се отразяват получените от Еврокомисията коментари.

Ако до края на годината, Програмите не получат одобрение има риск от загуба на средства по тях.  

Към края на август, Комисията анонсира и че вече са одобрени Стратегическите планове за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 на 7 от държавите- членки- Дания, Финландия, Франция, Ирландия, Полша, Португалия и Испания. Те са на обща стойност от над 120 млрд. евро. Българският План също бе официално депозиран през м. февруари т.г.