Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Набират се проекти по Програмата за Черноморския басейн 2021-2027

Набират се проекти по Програмата за Черноморския басейн 2021-2027

31.03.2023
Набират се проекти по Програмата за Черноморския басейн 2021-2027

Отворена е първата покана за набиране на проекти по Програма Интеррег NEXT Черноморски басейн 2021 -2027  https://blacksea-cbc.net/interreg-next-bsb-2021-2027/calls-for-proposals/first-call-for-proposals.

Допустими кандидати по поканата са:

 • Публични органи (напр. регионален/окръжен съвет, местен съвет, община, министерства и др.);
 • Публично- правни органи (напр. държавни/регионални институти, университети и образователни институции, агенции за регионално развитие, органи за управление на природни паркове и защитени територии, изследователски институти и др.);
 • Организации с нестопанска цел (напр. асоциации, съюзи, фондации, частни университети, ако правният им статут е на организация с нестопанска цел, местни групи за действие, еврорегиони, Европейска група за териториално сътрудничество и др.)

Проектни предложения се набират в две направления:

 • Редовни проекти;
 • Малки проекти.

Редовни проекти: Основната цел на поканата за набиране на редовни проекти е укрепване на сътрудничеството в програмната област, чрез справяне с по-сложни предизвикателства, които изискват по-високи бюджети.

Проектите трябда да имат следните характеристики:

 • Бюджет: минимум 500 001 евро - максимум 1 500 000 евро. От бенефициентите се изисква съфинансиране в размер на 10 %.
 • Партньорство: минимум 4 - максимум 6 допустими организации от поне 3 различни участващи в програмата държави, включително поне една от държава-членка на ЕС и една от участваща партньорска държава, максимум 2 партньора от една и съща държава; и
 • Продължителност: до 30 месеца.

Бюджетът е 26 610 390 евро, разпределен поравно между 3-те специфични цели, както следва:

 • „Развитие и подобряване на капацитета за научни изследвания и иновации и усвояване на модерни технологии“ – 8 870 130 евро;
 • „Насърчаване на адаптирането към изменението на климата и предотвратяване на риска от бедствия, устойчивост, като се вземат предвид подходи, основани на екосистемите“ – 8 870 130 евро;
 • „Подобряване на защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване“ – 8 870 130 евро.

Малки проекти: Малкомащабните проекти имат за цел да засилят сътрудничеството между хората в областта на околната среда и научните изследвания, чрез балансирани партньорства между напр. регионални и местни публични власти, НПО, местни организации и младежи групи, висши учебни и изследователски институции, училища/центрове за образование и обучение, организации за подкрепа на бизнеса, включително търговски камари, мрежи, други регионални или местни субекти.

Проектите трябва да имат следните характеристики:

 • Бюджет: минимум 250 000 евро – максимум 500 000 евро (средства по Interreg);
 • Партньорство: минимум 3 - максимум 4 допустими организации от поне 3 различни участващи в Програмата държави, включително поне 1 от държава-членка на ЕС и 1 от участваща партньорска държава, максимум 2 партньори от една и съща държава; и
 • Продължителност: до 18 месеца.

Бюджетът по поканата е 5 913 420 евро, разпределен по равно по 3-те специфични цели.

Крайния срок за подаване на проекти предложения и по двете направления е 4 юли 2023 г, 16:00 ч. румънско/българско време.

Проектите се подават онлайн чрез приложението Jems (Съвместна електронна система за наблюдение) на адрес https://jems-bsb.mdlpa.ro/.

На 6 –ти април  от 10 ч. може да се включите в уебинар, в който всички потенциални бенефициенти ще могат да разберат повече за правилата и изискаванията за набиране на редовни проекти по Програмата. Достъп имат всички желаещи чрез регистрация на : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYarZElOFkfPFT8QI2STEcsDkThszmBP4R-WGKQL1Oo2JRGQ/viewform.

На 11 –ти април  от 10 ч. може да се включите в уебинар, в който всички потенциални бенефициенти ще могат да разберат повече за правилата и изискаванията по за набиране на малки по мащаб проекти по Програмата. Достъп имат всички желаещи чрез регистрация на : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSTiCGBAFKyT4xaVMbBZvFbSi69AIrFqbq_IeP-NGPMSpq_g/viewform.

 

Програма Програма Интеррег NEXT Черноморски басейн 2021 -2027 обхваща райони от 3 държави - членки на Европейския съюз - България (областите Варна, Добрич, Търговище, Шумен, Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора), Румъния, Гърция, както и от 5 партньорски държави от Черноморския регион - Турция, Украйна, Молдова, Грузия и Армения.