Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Коментирайте ПМС-то за създаването на Комитетите за наблюдение за програмен период 2021 - 2027

Коментирайте ПМС-то за създаването на Комитетите за наблюдение за програмен период 2021 - 2027

15.08.2022
Коментирайте ПМС-то за създаването на Комитетите за наблюдение за програмен период 2021 - 2027

На Портала за обществени консултации https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7024   е  публикуван за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските фондове на споделено управление (ЕФСУ), за програмен период 2021 – 2027 г.

С нормативния акт се определят състава и функциите на Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и на 13 от програмите за програмен период 2021-2027, включително и на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027.

Проектът на ПМС в голяма степен дублира приложимото за програмен период 2014-2020 законодателство по състава и функциите на Комитетите за наблюдение на оперативните програми. Отново се предвижда всяко министерство, организация, институция, в т.ч. НСОРБ и Регионалните съвети за развитие, да участват в дейността на Комитетите с един основен и до трима резервни представители.

Функциите на Комитетите, които се запазват като колективни органи, основани на принципа на партньорството, също са почти идентични с тези на Комитетите от програмен период 2014-2020. 

Те са свързани със:

  • одобряване на методологии и критерии за подбор на операции;
  • съгласуване на индикативни годишни работни програми;
  • разглеждане изпълнението на програмата и напредъка към постигането на междинните й цели и целевите й стойности;
  • разглеждане изпълнението на операциите от стратегическо значение;
  • одобряване на окончателния доклад за качеството на изпълнението на програмата и плана й за оценка;
  • проследяване изпълнението и прилагането на отключващите условия;
  • проследяване изпълнението на действията по комуникация и видимост;
  • одобряване предложения за изменения на програмата, включително за преразпределение на средства по приоритетите й;
  • проследяване изпълнението на интегрираните териториални инвестиции и на инструмента „Водено от общността местно развитие“ и др.

Нови моменти са намаляването на броя на годишните заседания на Комитетите от две на едно, въвеждане и на дистанционни заседания, както и включване на регламентация за провеждането на заседания и при липсата на кворум.

За подготовка на общо становище, очакваме коментари и предложения от общините по проекта на нормативния акт на електронен адрес: namrb@namrb.org до 26 август.