×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Коментирайте Наредбата за плащания, верификация, възстановяване и отписване на неправомерни разходи по Програмите 2021-2027

Коментирайте Наредбата за плащания, верификация, възстановяване и отписване на неправомерни разходи по Програмите 2021-2027

24.11.2022
Коментирайте Наредбата за плащания, верификация, възстановяване и отписване на неправомерни разходи по Програмите 2021-2027

На  https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7273 е публикуван проект на Наредба за определяне на правилата за извършване на плащания, за верификация и счетоводно отчитане на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по програмите.

В обхвата на Наредбата са включени Програмите за периода 2021-2027, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), Фонда за справедлив преход (ФСП) и Кохезионния фонд (КФ) на Европейския съюз (ЕС), както и програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС (България - Сърбия, България - Турция, и България - Северна Македония).

По-важните разпоредби на Наредбата, предвиждат:

 • Членовете на звеното/ екипа за управление на проекта от страна на бенефициента, да подписват декларация за липса на конфликт на интереси;
 • Изплащане на финансова подкрепа към бенефициентите въз основа на административен договор или заповед за предоставяне на финансова подкрепа, в сроковете определени в Закона за управлението на средствата от Европейските фондове при споделено управление. Плащанията може да се извършват както в левове, така и в евро;
 • Авансовите плащания към бенефициентите, са:
 • За инфраструктурни проекти на стойност над 10 млн. лв. и с повече от 50 на сто от общата стойност по проекта, предвидени за строително-монтажни работи – в размер до 10 % от стойността на финансовата подкрепа. Изплащат се след подписването на договора или заповедта в размер до 1 % от стойността на финансовата подкрепа и остатъка след сключване на първия договор с изпълнител;
 • За публични бенефициенти, които изпълняват проекти по програми „Развитие на регионите“, „Транспортна свързаност“ и „Околна среда“ и не попадат в горния обхват– в размер до 35 % от стойността на финансовата подкрепа;
 • За финансова подкрепа, представляваща държавна или минимална помощ – в размер до 40 % от стойността на финансовата подкрепа;
 • За всички останали случаи – в размер до 20 % от стойността на финансовата подкрепа.

От общините не се изисква обезпечаване на авансовото плащане.

 • Общият размер на авансовите и междинните плащания при предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, е следният:
 • за инфраструктурни проекти на стойност над 10 млн. лв. и с повече от 50 на сто от общата стойност по проекта за строително-монтажни работи – до 90 % от стойността на финансовата подкрепа;
 • при обезпечаване на авансовите плащания към бенефициентите с гаранция, издадена от банка или финансова институция, регистрирани в Република България, както и в случаите на държавна или минимлна помощ – до 95 % от стойността на финансовата подкрепа;
 • за бенефициенти от централната администрация на изпълнителната власт, когато утвърдените разходи по бюджета на първостепенния разпоредител, в чиято структура е бенефициентът, са по-високи от размера на отпуснатите авансови плащания – до 95 % от стойността на финансовата подкрепа;
 • във всички останали случаи – до 80 % от стойността на финансовата подкрепа.
 • В административния договор или заповедта за предоставяне на финансова подкрепа, се определят:
 • възможността за подаване на искания за междинно и окончателно плащане на месечна база, без ограничение на общата им стойност;
 • задължението на бенефициента да не включва в договорите с изпълнителите изисквания за минимална стойност на разходите, които да бъдат отчитани към него.
 • Бенефициентът възстановява предоставената с договора или заповедта финансова подкрепа, когато е: определена индивидуална финансова корекция или установена недължимо платена или надплатена, както и неправомерно получена или неправомерно усвоена сума. Възстановяването е в 14-дневен срок и др.

За формиране на общо становище, до 17-ти декември на електронна поща: namrb@namrb.org ще очакваме от общините предложения и коментари по проекта на Наредбата.