Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Достъпна е Справката за отглеждани животни и наети ПМЛ

Достъпна е Справката за отглеждани животни и наети ПМЛ

21.03.2023
Достъпна е Справката за отглеждани животни и наети ПМЛ

МЗм ни информира, че на интернет адрес: https://mzhcupok2.mzg.government.bg/MzhReport/ e достъпна „Справка за отглеждани животни и наети ПМЛ“ към 01.02.2023 г. Справката е изготвена в помощ на общините и областните дирекции „Земеделие“, при извършване на проверките по реда на чл. 37м от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Същата се ползва чрез вече предоставените потребителски имена и пароли.

Необходимо е да се има предвид, че данните в информационната система на БАБХ се поддържат по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Поради тази причина, данните със запис животновъден обект (ЖО) с категория „пасище за целогодишно отглеждане“, катко и данните със запис за обект с епизоотично значение – животновъден обект биха могли да не отговарят на определението за ЖО, посочено в § 2в, т. 2 от ДР на ЗСПЗЗ, където имотите се разглеждат спрямо начина на трайно ползване от кадастрална карта или карта на възстановената собственост, а не според определението посочено в Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Имайки предвид гореизложеното, при изпълнение на чл. 37м от ЗСПЗЗ и наличие на съответните обстоятелства, комисиите, назначени от кмета на общината, могат да извършват допълнителни проверки за спазване на разпоредбите в § 2в, т. 2 от ДР на ЗСПЗЗ, като следят за начина на трайно ползване на поземлените имоти, върху които са разположени животновъдните обекти.