Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Анализ на експлоатационното състояние на общинските пътища 2021 – 2022 г.

Анализ на експлоатационното състояние на общинските пътища 2021 – 2022 г.

27.07.2022
Анализ на експлоатационното състояние на общинските пътища 2021 – 2022 г.

Над 11 хил. км общински пътища се нуждаят от ремонт и/или реконструкция. По райони за планиране разпределението на трасетата с нужда от ремонт е сравнително равномерно.

Това сочи анализът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), разработен на база предоставени от общините данни за техникоексплоатационното състояние на общинските пътища и съоръженията към тях.

За целта на обобщения анализ, през 2018 г. МРРБ изиска данни от общинските администрации за състоянието на пътните настилки на общинските пътища, броя и състоянието на съоръженията в обхвата на трасетата, необходимостта от ремонт/реконструкция (ориентировъчна дължина), проектната готовност, значението на засегнатото трасе, брой население с подобрена среда, има ли приет от ОбС стратегически документ за обекта и дали  той осигурява единствен достъп до населено място или селищно образувание.

През 2021 г. и началото на 2022 г. МРРБ поиска от общинските администрации да актуализират данните.

От министерството отчитат, че не е подадена информация за 140 бр. трасета – за 23 от тях, с обща дължина 115,560 км, няма налични данни, а за останалите са използвани данни от предходни анализи. Състоянието на общинските пътища се определя въз основа на оценката на повредената площ от настилката на трасето. То може да бъде: отлично (0% повредена площ), добро (1 – 10%), задоволително (11 – 30%), незадоволително (31 – 50%) и лошо (над 50%). Към показател „лошо състояние“ са включени и трасета без асфалтобетонова настилка.

Основните изводи и констатации в анализа

  • Съгласно Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане на пътищата (обн. ДВ, бр. 91/20.11.2012 г.) общините са длъжни да водят техническа отчетност, която включва: технически паспорти на общинските пътища и база данни за съоръженията, проведените прегледи, проверки, обследвания и изпитване на елементите на пътя за установяване на експлоатационното им състояние, определянето на причините за възникнали повреди и дефекти, за експлоатационното състояние на общинската пътна инфраструктура и за изграждане на системи за управление на пътните настилки и съоръжения.
  • Към края на май 2022 г. в списъка на общинските пътища на територията на страната са включени 3 946 бр. трасета с обща дължина 19 559,679 км. Продължаваща е тенденцията на определени общини да не предоставят данни за състоянието на общинските пътища и съоръженията към тях.
  • На база предоставените от общините данни за експлоатационното състояние на общинските пътища 57,61% или 11 267,649 км от тях са с нужда от ремонт и/или реконструкция.

Районът с най-голяма нужда от ремонт е Югоизточен, а с най-малка – Южен централен.

Обобщено експлоатационно състояние на общинските пътища

  • В лошо състояние са 21,35% от тях или 904 бр. трасета с обща дължина 4176,267 км.
  • В незадоволително състояние са 20,69% или 771 бр. трасета с обща дължина 4047,658 км.
  • В задоволително състояние са 30,15% или 1148 бр. трасета с обща дължина 5897,613 км.
  • В добро състояние са 20,75% или 863 бр. трасета с обща дължина 4058,342 км.
  • В отлично състояние са 6,46% или 245 бр. трасета с обща дължина 1264,239 км.

По отношение на експлоатационното състояние на прилежащите съоръжения на трасетата на общинските пътища към настоящия момент не може да бъде представена подробна и коректна картина поради липсващи или частично представени данни от общините за тяхното обследване.

На страницата на МРРБ може да видите списък на общинските пътища: https://www.mrrb.bg/bg/spisuk-na-obstinskite-putista/