×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Municipalities today

Home | Municipalities today | Община Елена подкрепя финансово студенти в различни области на медицината

Община Елена подкрепя финансово студенти в различни области на медицината

04.08.2022
Община Елена подкрепя финансово студенти в различни области на медицината
С решение на Общински съвет Елена и заповед на кмета инж. Дилян Млъзев са утвърдени Правила за финансово подпомагане на здравни специалисти от община Елена за учебната 2022 – 2023 г.
От помощта могат да се възползват обучаващи се по специалности „Медицина“, „дентална медицина“, „магистър-фармацевт“, „медицинска сестра“, „лекарски асистент“, „медицински лаборант“, „помощник-фармацевт“, „рехабилитатор“, „акушерка“ срещу задължението да работят в здравни, социални или учебни заведения на територията на общината или разкрият индивидуална медицинска практика за срок от минимум 5 (пет) години.
Студентите трябва да са записали втора година на обучение и успехът от предходните два семестъра да не е по-нисък от „Добър“ /4.00/.
Кандидатите за финансово подпомагане подават заявление по образец (Приложение 1) в срок до 31 август 2022 г. до кмета на община Елена, придружено със следните документи:
1. Заверено копие на студентска книжка (представя се и оригинала за сверка);
2. Уверение от висшето учебно заведение, от което да е видно, че студентът е записал поредния семестър и специалност от изброените;
3. Мотивационно писмо;
4. Препоръки от преподаватели (при наличие на такива).
Пълната информация прочетете в Правила за финансово подпомагане на здравни специалисти от община Елена за учебната 2022 – 2023 г. вижте на сайта на общината https://elena.acstre.com/currentNews-4720-newitem.html