×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Информация за актуални събития

Home | Одобрен е бизнес планът на „НСОРБ-Актив“ за периода 2022-2024 г.

Одобрен е бизнес планът на „НСОРБ-Актив“ за периода 2022-2024 г.

31.01.2022
Одобрен е бизнес планът на „НСОРБ-Актив“ за периода 2022-2024 г.

УС на НСОРБ одобри бизнес плана на „НСОРБ-Актив“ ЕООД за следващите 3 години. Основните приоритети, заложени в него са подобряване качеството и обхвата на услугите и разширяване на партньорството с институции и организации. През настоящата година един от акцентите в работата на търговското дружество на НСОРБ ще бъде по-активното посредничество и подпомагане комуникацията между бизнеса и общините, в това число и разширяване на спектъра от услуги, предназначени за общинските търговски дружества и предприятия.

В пандемичните условия „НСОРБ-Актив“ консолидира усилията на екипа и значително разви консултантската дейност, предлагана от дружеството. Тя е ориентирана към разработване и управление на проекти, на стратегически и планови документи, изготвянето на секторни и регионални проучвания и анализи, изготвяне на специализирани консултативни материали за нуждите на общините. Особено място в портфолиото на дружеството ще заемат консултации за предоставянето на съвместни услуги по договори за междуобщинско сътрудничество.

През последните години значително бе разширено сътрудничеството с фирми от реалния сектор и привличането им за активно участие в организираните от дружеството форуми и събития. Тази тенденция се предвижда да продължи да се развива и през следващите 3 години, като по този начин проявите, организирани от „НСОРБ-Актив“, ще развиват потенциала си на делови платформи за бъдещо сътрудничество между компании и общини. Усилията на екипа ще бъдат насочени към разширяване кръга от фирми-партньори, включително и с чуждестранни компании и към организиране на съвместни форуми. Вече е планирано и първото събитие в подобен формат за 2022 година. То се организира в партньорство с VISA и е насочено към общините с развит градски транспорт. Индикативна дата за провеждането му е 29 март.

Системният анализ на темите и въпросите, поставяни в рамките на провежданите от „НСОРБ-Актив“ събития дава възможност за идентифициране на проблеми от интерес за конкретна целева група или група общини. В тези направления дружеството ще търси авторитетни доставчици на съвременни технологични и управленски решения и ще организират тематични В2В събития /бизнес – общини/.

Специален акцент в работата на „НСОРБ-Актив“ и през 2022 г. ще бъдат услугите за общинските предприятия и търговски дружества. От 2014 г. НСОРБ започна активна и целенасочена работа в подкрепа на общинските стопански субекти. Сдружението, чрез „НСОРБ-Актив“ ЕООД, работи за тяхното приобщаване и подпомагане на дейността им чрез различи форуми и обучения, а с промени в устава се даде възможност на търговските дружествата, чийто капитал е с над 50% общинска собственост да членуват в НСОРБ като асоциирани членове. С решение на УС от 24 април 2015 г. „НСОРБ-Актив“ ЕООД е определено за секретариат на асоциираните членове. Отчитайки очертаващият се през последните години тренд за „връщане“ на голяма част от предоставяните публични услуги под контрола и управлението на общините (ремуниципализация), „НСОРБ-Актив“ ще съдейства на местните администрации и екипите на новосформираните структури за тяхното успешно пазарно позициониране. През следващите три години „НСОРБ – Актив“ има амбицията да разработи и надгради предлаганите услуги за общинските стопански субекти в посока подпомагане различни форми на сдружаване между общинските предприятия и търговски дружества за решаване на общи проблеми и задачи; подкрепа за създаване на партньорства с предприятия и дружествата със сходен предмет на дейност от страната; подготовка на консултативни разработки; обучения и семинари; подкрепа за разработване на проектни предложения за кандидатстване за външно финансиране и за информационното и организационно техническото осигуряване на дейността на предприятията и търговските дружества.

В календара на „НСОРБ – Актив“ запазват мястото си утвърдените национални експертни форуми и събития на НСОРБ:

 • Национална среща на общинските експерти по образование
 • Национална среща на общинските търговски дружества и предприятия
 • Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране
 • Национална среща на секретарите на общини
 • Национална среща на финансистите от общините
 • Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване
 • Ежегоден форум на вътрешните одитори и финансовите контрольори
 • Национален форум на данъчните експерти
 • Специализирано търговско изложение „ОБЩИНСКО ЕКСПО“ (в рамките на ГСМВ)
 • Национална среща на експертите по програми и проекти (евроекспертите)
 • Годишно обучение „Подготовка на общинските бюджети“

„НСОРБ-Актив“ ЕООД има специфична роля в процеса на повишаване на знанията и компетенциите на общинските експерти. Досега програмите за обучение на НСОРБ и „НСОРБ-Актив“ ЕООД взаимно се допълват, като фокусът и в бъдеще остава върху актуални и важни за общинските администрации теми. Запазват своето място специализирани обучения по тематичните области: финанси, счетоводство и данъчно облагане; обществени поръчки; подготовка и управление на проекти; системи за финансово управление и контрол (СФУК), вътрешен контрол и одит; устойчиво градско развитие и smart city (интелигентни градове); управление на общинската собственост; управление на отпадъци и чистота на въздуха. Нови обучителни програми предстои да бъдат разработени по въпроси от интерес за второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, за представители на бизнеса, предоставящ стоки и услуги на общините, за общинските търговски дружества и секторни специалисти. Предстои провеждане на пакет от обучения по теми от интерес и подкрепящи работата на кметовете на кметства и кметските наместници. Значително ще бъде разширена възможността за организиране на обучения по заявка от отделни общини по определени от тях теми.

С оглед все по-активното участие на общински съветници в организираните от дружеството форуми ще продължи работата и по структурирането на инициативата Академията за общински съветници. Събитието е включено и в програмата на НСОРБ и е ориентирано към практически казуси, отнасящи се до прилагането на правомощията и задълженията на общинския съвет и насърчаване прилагането на добри практики и модели за успешни реформи. Амбицията е Академията да се утвърди като платформа за трансфер на знания за мястото и ролята на местната власт, за взаимоотношенията между Общински съвет, кмет и общинска администрация, ролята при обсъждането и приемането на общински бюджет и финансовата политика на общините, отговорности и ангажименти в процесите по планиране и изпълнение на общинските проекти, потенциални възможности и модели за междуобщинско сътрудничество, включително съвместно предоставяне на услуги.

Управителният съвет на НСОРБ, в качеството си на упражняващ правата на едноличния собственик на „НСОРБ-Актив“ ЕООД, даде висока оценка за работата на екипа на дружеството и неговия управител и бе взето единодушното решение за продължаване на срока на договора за управление на г-жа Людмила Величкова.