×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Информация за актуални събития

Home | Констатациите от последваща оценка на Регионалните планове за периода 2014-2020 г.

Констатациите от последваща оценка на Регионалните планове за периода 2014-2020 г.

28.01.2022
Констатациите от последваща оценка на Регионалните планове за периода 2014-2020 г.

Регионалните планове за развитие (РПР) за периода 2014-2020, които понастоящем се заменят от Интегрираните стратегии за териториално развитие, са документи за стратегическо планиране, определящи средносрочните цели и приоритетите за устойчиво интегрирано регионално развитие на регионите от ниво 2.

Изпълнението на РПР 2014-2020 се отчита на годишна база, а след периода на действието им се осъществява и последващата им оценка. Същата включва:

 • оценка на степента на постигане целите и устойчивост на резултатите;
 • оценка на общото въздействие;
 • оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
 • изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие.

 

През изминалата 2021 г. се изготвиха Докладите за последващата оценка на шестте Плана, като същите се одобриха от Регионалните съвети за развитие. Предстои и приемането им от Министерския съвет. Данните от тях, показват:

 

Изпълнение на стратегическите цели и приоритети:

 

От общо заложените в 6-те Плана, 23 стратегически цели /приоритети, по 11 е постигнат принос над планирания към развитието на съответния район, 10 са целите постигащи планирания принос и по една са съответно тези с принос значително над планирания и задоволителен такъв. Постигнатият значителен принос е от Южния централен район (ЮЦР) и касае социалното сближаване, чрез инвестиции в човешкия капитал и социална инфраструктура. Задоволителният принос е по целта на Северния централен район (СЦР) и се отнася до опазването на околната среда, ограничаването на замърсяването и енергоемкостта и стимулирането използването на енергия от възобновяеми източници.

Изводите, които могат да се направят от обобщените данни е, че целеполагането е както подходящо и резонно планирано, така и постигнато.

 

Икономическите, социалните и екологичните показатели:

 • Емисии на парникови газове на човек от населението: Индикаторът намалява до стойности над поставените цели за 2020 г. и в шесте района;
 • Наличност на дълготрайни материални активи с екологично предназначение: Делът им се увеличава във всички райони, като най-съществено е увеличението в Югоизточния район (ЮИР) с 305%, следван от СЦР – с 280%. С най-нисък дял от 56 % е Северозападния район (СЗР);
 • БВП: Нараства приносът в общия БВП на страната на три от районите. Югозападният район (ЮЗР) е с ръст от 3.3% и принос към БВП на страната надвишаващ 50%. С нарастващ принос са и ЮЦР и Североизточния район (СИР). За СЗР е отчетено намаляване на приноса в общия БВП с 0.8%. За СЦР намалението е 5.2%, за ЮИР 5%;
 • Коефициент на икономическа активност: За ЮЗР показателят достига 60.4%, но не постига поставената цел за 2020 г. от 64%. В СИР, който е на второ място, през 2020 г. коефициентът на икономическа активност е 55.5% , като и той не постига планираната цел от 58%. СЗР е с най-ниски стойности на икономическа активност на населението през целия период, но все пак има плавно нарастване и през 2020 г. коефициентът е 3%; 
 • Чуждестранни преки инвестиции (ЧПИ): Нарастването в дела на национално ниво от 3.5% в ЮИР го поставя на първо място сред районите. Следва ЮЦР с дял от 0.6%. В СЗР, ЧПИ остават екстремно ниски спрямо инвестициите в останалите райони, като намаляват през целия период, ниски са и чуждестранните инвестиции в СЦР;
 • Коефициент на безработица: В СЗР коефициентът се увеличава до 13%, при 5.1 % средно за страната. В СИР и СЦР също, като достигат съответно 6.1% и 5.7%. Намаление има в ЮЗР, като през 2019 г. достига 2.3 %,  но  през 2020 г. се увеличава до 3.6% . С най-нисък коефициент от 3.4% е ЮЦР;
 • Общ доход на лице от домакинство: В ЮЗР през периода 2014-2020 г., общият доход на лице от домакинство нараства съществено, като стойността му за 2020 г. е 8 429 лв. За сравнение, в СЗР общият доход на лице от домакинство е 6 006 лв., а в СИР е 6 643 лв.;
 • Дял на населението, свързано с ПСОВ: Нараства във всички райони от ниво 2 на страната, макар и с различни темпове. Най-голямо увеличение със 16.8%, има в СЗР, като в област Видин то е с близо 50%. Въпреки направените големи инвестиции в ПСОВ, остават проблемите с водоснабдяването, като съществено нараства делът на населението с режим на водоподаване в СЗР, СЦР, ЮЗР, СИР и ЮИР;
 • Дял на обслужваното население от системи за организирано сметосъбиране: остава висок и за 6-те района през целия период – от 99.98% до 100%. Отбелязва се и съществено увеличение на количеството предварително третирани битови отпадъци в районите, като най-голям ръст има в СЦР -73%;
 • Състояние на пътната настилка: В СЗР е отчетен най-нисък дял на пътната настилка в добро състояние. ЮЗР и СИР са с високи стойности по показателя, за СЦР в положителна посока е развитието на индикатора в областите Силистра и Велико Търново, а в негативна посока в областите Русе и Разград. ЮЦР също е със сравнително високи стойности по показателя;
 • Разходи за НИРД: И в шестте района се отчита значително нарастване на разходите за НИРД и на броя на персонала, зает с НИРД през периода 2014-2019 г. Най-съществено е нарастването в ЮЗР.

Ефективност и ефикасност на финансовите инструменти и използваните ресурси за изпълнение на РПР:

 

 • С най-висок процент на договорени средства по програми, финансирани от фондовете на ЕС, спрямо планираните в съответния РПР е ЮЗР- 185.4 %, следван от ЮИР със 153.2%. С най-нисък % договаряне спрямо планиране – 4% е СЦР;
 • По размер на изплатените средства спрямо планираните индикативни финансови ресурси до 2020 г., отново с най-голям дял е ЮЗР.

 

Таблица: Индикативни финансови ресурси за изпълнение на РПР за периода 2014-2020 г.:

Район от ниво 2 Планиран в РПР финансов ресурс от ЕС, в млн.лв Договорени средства от ЕС, в% % изплатени средства от планираните
СЗР 2 334 78.6% 42.3%
ЮЗР 4 399 185.4% 79.2%
СЦР 3 726 37.4% 20%
ЮЦР 5 165 47.3% 26.9%
СИР 1 996 70.9% 37%
ЮИР 1 983 153.2% 51.5%

 

Обобщението на анализите показва, че:

 • Северозападен район: Не се наблюдава съществен напредък в преодоляването на вътрешнорегионалните различия. СЗР е районът с най-силно изразени негативни демографски процеси, намаляването на населението има устойчива тенденция, като в периода 2008-2020 г. то е с 21%. Към края на 2016 г. населението на СЗР е 720 172 души и е под долната граница за обсобяване на район от ниво 2. Според прогнозите на НСИ към 2025 г. се очаква населението на СЗР да бъде 683 626 души, а през 2035 г. – да намалее до 602 233 души или с 16.38% по-малко от 2020 г.;
 • Югозападен район:Единствения от ниво 2, в който не се наблюдава намаление на населението. Това се дължи на нарастването на населението на столицата. Прогнозите на НСИ потвърждават устойчивостта на тенденцията на сравнителна демографска стабилност на района – към 2025 г. се очаква наслението на ЮЗР да бъде 2 088 312 души, а през 2035 г. – да намалее до 2 044 331 души или с 1.95% по-малко от 2020 г.. Не се наблюдава напредък в преодоляването на вътрешнорегионалните различия в ЮЗР;
 • Северен централен район: Наличие на устойчива тенденция на намаляване на населението. Към края на 2020 г. населението е 764 897 души и е под долната граница за обсобяване на район от ниво 2. Не се наблюдава напредък в преодоляването на вътрешнорегионалните различия в СЦР;
 • Южен централен район: Наличие на устойчива тенденция на намаляване на населението, но ЮЦР ще продължи да отговаря на изискванията за район от ниво 2 за целия програмен период след 2020 г. Социалното и икономическото развитие на се характеризира с положителна промяна на ключовите макроикономически индикатори. Наблюдава се ограничен напредък в преодоляването на вътрешнорегионалните различия в ЮЦР;
 • Североизточен район: Наличие на устойчива тенденция на намаляване на населението, но СИР ще продължи да отговаря на изискванията за район от ниво 2 за целия програмен период след 2020 г. Няма напредък в преодоляването на вътрешнорегионалните различия в СИР;
 • Югоизточен район: Наличие на устойчива тенденция на намаляване на населението, но ЮИР ще продължи да отговаря на изискванията за район от ниво 2 за целия програмен период след 2020 г. Социалното и икономическото развитие на се характеризира с положителна промяна на ключовите макроикономически индикатори. Наблюдава се силно ограничен напредък в преодоляването на вътрешнорегионалните различия в ЮИР, които се засилват.

 

Резюмета на отделните Доклади за последваща оценка на Регионалните планове за развитие (РПР) на всеки от регионите от ниво 2 за периода 2014-2020, изготвени от екипа на НСОРБ, са публикувани на: https://www.namrb.org/regionalni-saveti-za-razvitie-integriran-teritorialen-plan