Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

For Municipalities For Municipalities

Trainings

Home | For Municipalities | Trainings | „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители”

„Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители”

НСОРБ изпълнява проект по Оперативна програма „Добро управление“ с наименование „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители”. Проектът надгражда изпълняваните от НСОРБ предходни проекти за организиране на специфични за общините обучения и е с продължителност до края на 2022 година.

Основна цел на проекта е:

  • Осигуряване на професионално и експертно управление чрез повишаване на знанията, уменията и квалификацията на служителите в общинската администрация.

Специфичните цели на проекта са:

  • Утвърждаване ролята на НСОРБ като информационен и квалификационен център за развитие на служителите в общинските администрации и
  • Повишаване квалификацията и капацитета на общинските служители в сферите на тяхната компетентност за предоставяне на качествени публични услуги;

 

В проекта са предвидени за изпълнение две основни дейности:

  • Разработване на нови и актуализиране на съществуващи модули за присъствено и дистанционно обучение и обучение на обучители
  • Провеждане на присъствени и дистанционни обучения

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

  • Нови/осъвременени 32 броя обучителни модули за провеждане на обучения на служители на общинската администрация;
  • Проведени над 250 присъствени и дистанционни обучения;
  • Обучени 6 800 служители от администрацията, с получаване на сертификат

Тематиката на обучителните модули е изцяло съобразена със заявените от общините потребности и обхваща максимално широк спектър от дейности и услуги. Планира се реалното провеждане на обученията да стартира от началото на 2021 г. В зависимост от развитието на кризата с COVID-19 и наложените ограничения, са възможни промени в графика и формата за провеждане на обученията.

Проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, Договор № BG05SFOP001-2.015-0001-C01, се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране, което е 4 206 527.80 лв. европейско и 742 328.44 лв. национално съфинансиране.