Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

Trainings Trainings

Trainings

Home | Trainings | Проект „Създаване на модели за оптимални административни структури на общините“

Проект „Създаване на модели за оптимални административни структури на общините“

На 25 април 2017 г. между Националното сдружение на общините в Република България и Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) се подписа Договор № BG05SFOP001-2.001-0008-C01за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПДУ за изпълнение на проект „Създаване на модели за оптимални административни структури на общините“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г. ПОС, ПИК и Натура 2000“, Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата му стойност е в размер на 763 449,60 лв.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране, което е 648 932,16 лв. европейско и 114 517,44 лв. национално съфинансиране.

Срок за изпълнение на проекта: от 01.01.2017 г. до 31 декември 2018 г.

Основната цел на проекта: Оптимизиране на общинските административни структури за по-ефективно изпълнение на общинските политики.

 Специфичните цели на проекта са:

 • Оптимизиране структурата и функционирането на общинската администрация.
 • Подобряване на нормативната рамка за административните структури на общините.

Основните дейности, които ще се изпълнят по проекта са:

 • АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И НАПРАВЕНИТЕ ПРЕПОРЪКИ В ИЗГОТВЕНИТЕ ФУНКЦИОНАЛНИ АНАЛИЗИ НА ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ.
 • Преглед, осъвременяване, обобщаване и анализ на направените препоръки от изготвените функционални анализи на общински администрации.
 • Провеждане на форум за обсъждане на резултатите от анализа и за обмяна на добри практики и възможни решения.
 • РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРИМЕРНИ МОДЕЛИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ НА НЕ ПО-МАЛКО ОТ 5 ГРУПИ ОБЩИНИ , ИДЕНТИФИЦИРАНИ СЛЕД ИЗГОТВЕНИЯ АНАЛИЗ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ АНАЛИЗИ НА ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ.
 • Разработване проекти на примерни модели
 • Да се изготви анализ на нормативните документи по отношение на делегираните към настоящия момент права и задължения на общините, изпълнението на които изисква осигуряването на ресурс.
 • В изготвения анализ да се идентифицират дейностите, за които може да бъде приложен принципа за „споделени от дейности” от няколко общини.
 • Провеждане на форум за обсъждане на примерните модели, препоръки и варианти за действие.
 • РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ПРИМЕРНИ МОДЕЛИ И ПРАВИЛНИЦИ С ОГЛЕД ОПТИМИЗИРАНЕ НА СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.
  • Разработване на проекти на нормативни актове и/или проекти за изменения и допълнения на нормативни актове, придружени от мотиви и оценка на въздействието, с цел усъвършенстване на нормативната уредба.
  • Разработване на проекти на устройствен правилник на общинска администрация и други общински актове (по групи общини).
  • Провеждане на обсъждания с всички заинтересовани страни.
  • Разработване на проект типови длъжностни харастериктики за ръководни и експертни длъжности след анализ на функциите на звената.
  • В изготвения анализ да се идентифицират дейностите, за които може да бъде приложен принципа за „споделени от дейности” от няколко общини.
  • Провеждане на форум за обсъждане на примерните модели, препоръки и варианти за действие.
 • РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ПРИМЕРНИ МОДЕЛИ И ПРАВИЛНИЦИ С ОГЛЕД ОПТИМИЗИРАНЕ НА СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.
  • Разработване на проекти на нормативни актове и/или проекти за изменения и допълнения на нормативни актове, придружени от мотиви и оценка на въздействието, с цел усъвършенстване на нормативната уредба.
  • Разработване на проекти на устройствен правилник на общинска администрация и други общински актове (по групи общини).
  • Провеждане на обсъждания с всички заинтересовани страни.
  • Разработване на проект типови длъжностни харастериктики за ръководни и експертни длъжности след анализ на функциите на звената.
  • Създаване на електронна библиотека на сайта на НСОРБ съдържаща всички изработени по проекта примерни документи, закони, наредби, стратегии свързани с публичната администрация, както и допълнителна информация.
  • Изработване на примерна Стратегия за организационно развитие на  общинските администрации.
  • Провеждане на обучения по региони на секретари и специалисти по човешки ресурси, свързани с ефективното прилагане на препоръчителните модели.
 • ДЕЙНОСТИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ.

Резултати от изпълнението на проекта:

 • Извършен преглед и подготвен анализ на направените препоръки във функционалните анализи.
 • Изготвени примерни модели за административна структура на различни групи общини.
 • Идентифицирани рискове, варианти за преодоляването им и предложения за нормативни промени.
 • Изготвени проекти на нормативни актове и оценки на въздействието.
 • Изготвени проекти на примерни общински документи (правилници, длъжностни характеритики, наредби, вътрешни правила и т.н.).
 • Провеждане на обсъждания, форуми и конференци с всички заинтересовани страни.

Проект „Създаване на модели за оптимални административни структури на общините ” по Договор № BG05SFOP001-2.001-0008-C01/25.04.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.