×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Consultation papers

Home | For Municipalities | Consultation papers | Задължение за плащане на такса за предоставяне на общински административни услуги на частните съдебни изпълнители (ЧСИ)

Задължение за плащане на такса за предоставяне на общински административни услуги на частните съдебни изпълнители (ЧСИ)

18.02.2022
Задължение за плащане на такса за предоставяне на общински административни услуги на частните съдебни изпълнители (ЧСИ)

От средата на 2011 год. общините започнаха да изпращат в НСОРБ съобщения за постъпили при тях искания на частни съдебни изпълнители (ЧСИ) за безплатно предоставяне на заявяваните от тях административни услуги. В Сдружението постъпиха писма и от Камарата на частните съдебни  изпълнители (КЧСИ) за становище по техните претенции към общините за освобождаване от изискуемите такси при заявяване на административни услуги. С последното си писмо Камарата изпрати списък на седем конкретни общински услуги. Тъй като натискът от страна на ЧСИ за освобождаване от дължимите такси ще продължи, смятаме за необходимо да запознаем общините с изпратеното до КЧСИ становище по въпроса. При неговото подготвяне взехме предвид следното:

 • За част от разглежданите по-долу услуги Законът за местните данъци и такси (ЗМДТ) с конкретни разпоредби изисква заплащане на местна такса за тяхното предоставяне. Това изискване не зависи от начина на заявяване, чрез Център за административно обслужване (ЦАО) или чрез ССЕВ. Размерът на дължимата такса се определя с Наредба на общински съвет. По отношение на тези административни услуги ЗМДТ е специален закон. Граждански процесуален кодекс (ГПК), който е общ закон, в този случай не може да отменя разпоредбите на ЗМДТ.
 • Искането на ЧСИ, на основание разпоредбата на чл. 431, ал. 4 на ГПК във връзка с чл. 3 от Закон за електронното управление (ЗЕУ), за освобождаване от такса при предоставяне на общински административни услуги, извън случаите при които тя е дължима по силата на конкретна разпоредба на ЗМДТ, е приложима само за първичните администратори по отношение съхраняваните от тях данни по чл. 2, ал. 2 от ЗЕУ.
 • По отношение разпоредбата на чл. 4, ал. 3 от ЗЕУ ясно е записано, че тя се отнася за регистри, които се водят на хартиен носител. Следва да се прави разлика между регистър на хартиен носител, което фактически е един документ и архив от документи на хартиени носители, каквито са декларациите, подавани по чл. 14 и чл. 17 от ЗМДТ. При това отделните декларации сами по себе си не са регистри. В случая не се оспорва правото на ЧСИ да получават копие на тези документи, но текста на чл. 4, ал. 3 не е основание за освобождаване от такса за услугата.

Въз основа на така направените уточнения по приложимостта на разпоредбите от действащото законодателство към разглежданите услуги, изготвихме нашето становище за всяка от тях по реда на нейното място в списъка от писмото на КЧСИ от 25.01.2022 год., като ползваме нейното наименование от списъка.

 1. Данъчна оценка за имот

В Административния регистър (АР) и в Портала за електронни административни услуги (ПЕАУ) на ДАЕУ е регистрирана услугата 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство. И в двете информационни системи е записано, че за нейното предоставяне се заплаща такса, определена с Наредба на общински съвет (ОбС).

В резултат на заявената услуга общината определя конкретно за подаденото заявление данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство, съгласно методиката на Приложение 2 от ЗМДТ. Оценката е с валидност до 6 месеца, като издадените до 30.06. на текущата година удостоверения са валидни до тази дата, а издадените след 30.06. удостоверения – до края на годината. Общините не поддържат база данни на данъчните оценки на недвижимите имоти и незавършеното строителство, а ги определят при всяко ново заявяване на услугата. Поради тази причина по отношение на тях не е в сила разпоредбата по чл. 431, ал. 4 на ГПК, във връзка с чл. 3 от ЗЕУ.

При заявяването на тази услуга за изпълнение от общините, ЧСИ следва да заплатят дължимата такса, независимо от начина на предоставяне на услугата (в ЦАО или по електронен път).

 1. Удостоверение за декларирани данни

В Административния регистър и в ПЕАУ е регистрирана услугата 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни. И в двете информационни системи е записано, че за нейното предоставяне се заплаща такса по чл. 110, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 14 и чл. 54 от ЗМДТ, който за случая е специален закон. Всяка от общините е посочила размера на дължимата такса, определена от общинския съвет.

При заявяването на тази услуга за изпълнение от общините, ЧСИ следва да заплатят дължимата такса съгласно разпоредбата на специалния закон, независимо от начина на предоставяне на услугата (в ЦАО или по електронен път).

 1. Копие на данъчна декларация

В Административния регистър и в ПЕАУ е регистрирана услугата 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация. Правното основание за нейното предоставяне е чл. 3 и чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ. При нейното заявяване в АР и в ЕПЕАУ е записано, че се заплаща такса по чл. 110, ал. 1, т. 13 от ЗМДТ, който за случая е специален закон. В посочените две информационни системи за предоставянето на услугата общините са посочили размера на дължимата такса, определена от общинските съвети.

При заявяването на тази услуга за изпълнение от общините, ЧСИ следва да заплатят дължимата такса съгласно разпоредбата на специалния закон, независимо от начина на предоставяне на услугата (в ЦАО или по електронен път).

 1. Справка за размера на дължими публични общински вземания, представляващи ДНИ и ТБО

В Административния регистър и в Портала за електронни административни услуги на ДАЕУ е регистрирана услугата 2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения. Правното основание за нейното предоставяне е чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК). С тази услуга за целите на комплексното административно обслужване, общините предоставят информация за наличие или липса на задължения на лицата с изключение на задължения по не влезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.

В случая общината е първичен администратор на данните, които тя по силата на закон събира или създава за гражданин или организация за първи път и изменя или заличава. За нея е в сила разпоредбата на чл. 3 от ЗЕУ да изпраща служебно и безплатно данните на всички административни органи, на лицата, осъществяващи публични функции, и на организациите, предоставящи обществени услуги, които въз основа на закон също обработват тези данни и са заявили желание да ги получават.

В посочените две информационни системи за нейното предоставяне общините са записали, че не се дължи заплащане на такса.

 1. Удостоверение за наследници

Услугата е регистрирана в АР и в ПЕАУ с идентификатор и наименование 2016 Издаване на удостоверение за наследници. Правното основание за нейното предоставяне е чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 2 от Закон за гражданската регистрация (ЗГР). С чл. 110, ал. 1, т. 1 на специалния ЗМДТ се регламентира заплащането на такса за тази услуга.

Установяването на наследниците при наличие на ЕГН на наследодателя може да се извърши през RegiX с ползването на „Справка за родственост“ от Регистър на населението – Национална база данни „Население“ на МРРБ. Справката е безплатна и се извършва онлайн. ЧСИ могат да заявят достъп до тази справка пред ДАЕУ по установения ред.

Когато не е известно ЕГН на наследодателя, когато той няма такъв или има непълноти на данните в НБД „Население“, искането за издаване на удостоверение за наследници се подава в общината по неговия последен постоянен адрес. Проверката се прави в архивите на общината. В повечето случаи установяването на всички наследници изисква тази община да извършва по служебен път справки и от други общини. Причината за това е, че част от наследниците имат постоянен адрес в различни общини, където се съхраняват данните за тях.

При заявяването на тази услуга за изпълнение от общините, ЧСИ следва да заплатят дължимата такса съгласно разпоредбата на специалния закон, независимо от начина на предоставяне на услугата (в ЦАО или по електронен път).

 1. Удостоверение за идентичност на имена

В Административния регистър и в ПЕАУ е регистрирана услуга с идентификатор и наименование 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена. Правното основание за нейното предоставянето е чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 1 от Закон за гражданската регистрация (ЗГР). С чл. 110, ал. 1, т. 2 на специалния ЗМДТ се регламентира заплащането на такса за услугата, независимо от начина на нейното предоставяне.

При известно ЕГН на лицето и настъпила промяна на името след сключен граждански брак, справка за идентичност на имената може да се извърши безплатно онлайн през RegiX от „Справка за сключен граждански брак“ в Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние на МРРБ. Тази възможност могат да ползват и ЧСИ след подаване на искане до ДАЕУ по установения ред.

При непълноти на НБД „Население“ или промяна на името по други причини, установяването на идентичност на лице с различни имена може да стане чрез заявяване на общинска административна услуга 2092. При заявяването на тази услуга за изпълнение от общините, ЧСИ следва да заплатят дължимата такса съгласно разпоредбата на специалния закон, независимо от начина на предоставяне на услугата (в ЦАО или по електронен път).

 1. Удостоверение за административен адрес на имот

Така посоченото име на услугата в списъка на КЧСИ налага следното уточнение:

 • В тематичен раздел Административно-технически услуги „Устройство на територията“ в АР и ПЕАУ е регистрирана услуга с идентификатор и наименование 2018 „Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти“. Тази услуга се заявява когато собственикът/инвеститорът иска във връзка с чл. 89, ал. 5 от Закон за гражданската регистрация кметът на общината да определи за първи път административния адрес на новопостроена жилищна/нежилищна сграда. Съвкупността от адресите по ал. 5 за всички общини образуват Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република България. От гледна точка функциите на ЧСИ, вероятността да ползват тази административна услуга е малка.
 • В тематичен раздел Административни услуги „Кадастър“ в АР и ПЕАУ е регистрирана услуга с идентификатор и наименование 2119 „Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство“. С нея се удостоверява съответствие между различни документи, във връзка с идентичността на имотите, идентичността на сградите, степен на завършеност на строежите, начин на трайно ползване на имоти и сгради, вид на територията и административен адрес на имот. При нейното заявяване през ЦАО и през ЕПЕАУ е записано, че се заплаща такса по чл. 107, т. 5 от ЗМДТ. В посочените две информационни системи за предоставянето на тази услугата общините са посочили размера на дължимата такса, определена от общинските съвети.

При заявяването на тази услуга за изпълнение от общините, ЧСИ следва да заплатят дължимата такса съгласно разпоредбата на специалния закон, независимо от начина на предоставяне на услугата (в ЦАО или по електронен път).

Извън становището ни за предоставянето на ЧСИ безплатен достъп до посочените по-горе административни услуги, следва да се има предвид следното:

 • В хода по подготовката на становището ни за разгледаните услуги установихме, че има общини, които не са регистрирани в АР и ПЕАУ като предоставящи на услугата 2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения, с правно основание чл. 87, ал. 11 от ДОПК. С нея за целите на комплексното административно обслужване компетентните органи и други правоимащи лица изискват и получават служебно по електронен път от общините информация за наличие или липса на задължения на лицата. Нейното предоставяне е в сила от 01.01.2021 год. и е възможно тези общини да не са проследили нейното регистриране в двете информационни системи. Следва да се има предвид, че при подадена жалба от заявител на тази услуга до ДАЕУ за отказ за предоставяне, ДАЕУ е задължена да извърши проверка по случая. При установено нарушение, на кмета може да бъде наложена глоба. Нашата препоръка към тези общини е да се регистрират за предоставяне на услуга 2834.
 • По отношение на вещноправния статут на недвижимите имоти Общините не са първичен администратор на тези данните. Техен първичен администратор по закон е Агенцията по вписванията (АВ). Тя поддържа Имотен регистър, който е свързан с платформата за обмен на справочна и удостоверителна информация RegiX. От имотния регистър през RegiX има възможност за безплатен достъп до осем вида справки за недвижимите имоти по реда на чл. 3 ЗЕУ. Общините нямат право да предоставя на трети страни (в т.ч. и на ЧСИ) данни за недвижимите имоти, за които АВ е първичен администратор.
 • Първичният администратор на данните за моторните превозни средства е МВР. По закон МВР поддържа Регистър на моторните превозни средства и отговаря за актуалността на данните в същия. Този регистър също е свързан с RegiX и през тази платформа има възможност за безплатен достъп до три вида справки по реда на чл. 3 от ЗЕУ. В този случай също общините нямат право да предоставя на трети страни (в т.ч. и на ЧСИ) данни за моторните превозни средства, за които МВР е първичен администратор.