Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините

За събитието

На 26 и 27 юли 2022 г. за пета година Сдружението и неговото търговско дружество НСОРБ-Актив организират Националната среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините. Форумът ще се проведе с подкрепата и съдействието на община Пловдив.

Срещата има за цел да подкрепи общините в усилията им да предоставят качествени социални и здравни услуги, като насърчи споделянето на добри практики и диалога с централната власт. Срещата се утвърди като място за споделяне на опит и водене на откровен дебат за подобряване на политиките, практиките, партньорствата и междуинституционалното сътрудничество за предоставяне на интегрирани услуги

Стремежът ни е експертите от общините, съвместно с представителите на централната власт, бизнеса и неправителствения сектор да срещнат позициите си като страни, ангажирани в усилията да бъдат осигурени  ефективни социални и здравни услуги.

Целта на Срещата е да бъде платформа за професионално обсъждане и формулиране на решения за подобряване работата на социалните и здравните експерти от общините и за провеждането на конструктивни дискусии между представителите на местната и централната власти за подобряване на взаимодействието при предоставянето социални и здравни услуги.

За участие в Срещата каним:

  • експертите, началниците на отдели и директорите на дирекции „Социални дейности“ и „Здравеопазване“ в общините;
  • заместник-кметове, отговарящи за хуманитарни дейности;
  • председателите и членовете на комисии в общинските съвети, ангажирани с провеждането на политики в тези важни за населението дейности;
  • при желание, в Събитието също могат да се включат и доставчиците на социални услуги в общините.

 Покани за участие ще бъдат изпратени и до представители на МТСП, МФ, АСП, АКСУ, МЗ и УО на програмите, които осигуряват европейско финансиране за развитието на тази важна за общините сфера.

Община Пловдив, като домакин, ще представи своя опит в социалната сфера с организирано посещение на социални обекти.

 Община Пловдив, като домакин, ще представи своя опит в социалната сфера с организирано посещение на социални и здравни обекти.

Регистрацията за участие ще бъде отворена до 15 юли 2022 г. (петък).

Повече информация за Срещата на сайта на НСОРБ-Актив.