×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Consultation papers

Home | 2022 – Европейска година на младежта. Включете се с идеи!

2022 – Европейска година на младежта. Включете се с идеи!

21.01.2022
2022 – Европейска година на младежта. Включете се с идеи!

Встъпителна среща за създаване на работна група за изпълнение на целите и дейностите по провеждането на Европейска година на младежта 2022 г. (ЕГМ) у нас се проведе в Министерство на младежта и спорта (ММС).

В края на 2021 г. Европейският парламент анонсира инициативата си 2022 г. - Европейска година на младежта. Целите на кампанията са насърчаване на младежките политики, поставянето на младите хора във фокуса на общественото внимание и създаването на условия за младите да бъдат двигател на положителните промени.

Работната среща, инициирана от ММС, събра представители от Министерство на труда и социалната политика, Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция за закрила на детето, Център за развитие на човешките ресурси, Национален младежки форум, Уницеф за България и НСОРБ.

Заместник-министърът на младежта и спорта Яничка Труева откри дискусията между държавните институции, местните власти, младежките организации и неправителствения сектор за възможните форми на партньорство при изработване на предложения за дейностите и събитията, които да бъдат включени в Календара на Европейската година на младежта. Фокус на инициативите трябва да бъде поощряването на идеите, стремежите и визията на младите хора за развитието на обществото.

Директорът на дирекция „Младежки политики“ в ММС Милена Андреева представи данните от проучване сред младите хора на Европа, проведено от ЕК в края на 2021 г. Приоритетните теми, очертани в анализа на допитването са образование и обучение, психично здраве, изменение на климата, борба с дискриминацията, заетост, европейски ценности, предприемачество и цифровизация. ММС, в качеството му на национален координатор на Европейска година на младежта 2022 г., е инициирало създаването на общ бранд и единна платформа за споделяне и популяризиране на предстоящите събития, които предстои да  бъдат предложени и обсъдени до края на месец март.

Местните власти бяха откроени като важен партньор в успешната реализация на инициативата и НСОРБ ще информира общините за напредъка по подготовката на програмата и хода на изпълнението й.

Повече за ЕГМ на сайта на ЕК: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_21_5226