×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

For Municipalities For Municipalities

Consultation papers

Home | For Municipalities | Consultation papers
Конкурс за финансиране на проекти на Агенцията за хората с увреждания

Конкурс за финансиране на проекти на Агенцията за хората с увреждания

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни,...

25.01.2023 | see more →
Презентация на МРРБ: "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд"

Презентация на МРРБ: "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд"

Министерството на регионалното развитие и благоустройството е подготвило презентация "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния...

17.01.2023 | see more →
Нова вътрешна електронна услуга за общините за справки от протоколите на НЕЛК/ТЕЛК, издадени от началото на 2020 година

Нова вътрешна електронна услуга за общините за справки от протоколите на НЕЛК/ТЕЛК, издадени от началото на 2020 година

В продължение на последните две години НСОРБ поставяше пред Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), Министерството на електронното...

07.11.2022 | see more →
Отговор от МЗ относно наше писмо за практическото прилагане на последните изменения в Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях

Отговор от МЗ относно наше писмо за практическото прилагане на последните изменения в Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях

Във връзка с постъпили запитвания от общините в НСОРБ, относно практическото прилагане на последните изменения в Наредба № 26 за устройството и...

27.10.2022 | see more →
Започва процесът на планиране на социалните услуги и подготовката на Националната карта на социалните услуги

Започва процесът на планиране на социалните услуги и подготовката на Националната карта на социалните услуги

Законът за социалните услуги (ЗСУ) за първи път въведе планиране на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, и отреди водеща роля в...

19.10.2022 | see more →
Допълнителни разяснения относно изготвянето на протоколите за разпределение на общинските пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Допълнителни разяснения относно изготвянето на протоколите за разпределение на общинските пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се ползват изключително за отдаване под наем или аренда на собственици или ползватели на...

13.10.2022 | see more →
МРРБ с указания по прилагане на част от разпоредби от Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г.

МРРБ с указания по прилагане на част от разпоредби от Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г.

В НСОРБ постъпи писмо от Министъра на регионалното развитие и благоустройството с разяснения по прилагане на глава тринадесета „Жилища в нови...

06.10.2022 | see more →
Образец на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници

Образец на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници

По повод постъпила молба за съдействие от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", можете да ползвате образец на разрешение за извършване...

16.09.2022 | see more →
Допълващи механизми или възможности за осигуряване на дърва за местното население и общински заведения

Допълващи механизми или възможности за осигуряване на дърва за местното население и общински заведения

Смяна на предназначението, в горски територии, на земеделски земи, придобили характеристики на гора Във връзка с нарасналото търсене на дърва...

15.09.2022 | see more →
Колективен достъп на общините чрез платформата RegiX за справка от Регистър на уведомленията за трудовите договори и уведомления за промяна на работодател на НАП

Колективен достъп на общините чрез платформата RegiX за справка от Регистър на уведомленията за трудовите договори и уведомления за промяна на работодател на НАП

03.06.2022 | see more →