×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

For Municipalities For Municipalities

Безплатни обучения 2022

Home | For Municipalities | Безплатни обучения 2022

През 2022 г. ще бъдат организирани общо 159 семинара по 15 ключови общински теми. Предлаганите обучения са с преобладаващо практическа насоченост и са предназначени за заместник-кметове, общински експерти и служители. Допустимо е участието и на служители от администрацията на кметствата, на общински предприятия, инспекторати и други вътрешни звена на общинската администрация. Всички разходи за участие се поемат от НСОРБ, с изключение на пътните разходи на участниците, както и на разходите за шофьорите. Няма ограничения за броя общински експерти от една община.

Важно! В обученията не могат да участват служители, които вече са преминали присъствени или дистанционни семинари по същата тема. Съгласно изискванията на проекта изборни лица не могат да участват в обучителните семинари.

Как можете да се включите в обученията?

Важно! Максималният брой участници в едно обучение е 25. Записването става по реда на постъпване на заявките. В случай, че с Вашата заявка надхвърля максималния брой участници, ще получите обратна връзка за други възможни дати и места, на които ще се провеждат обучения по същата тема.

Обученията ще се провеждат съобразно въведените в страната противоепидемични мерки, съобразно актуалната към момента на провеждане заповед на министъра на здравеопазването. 

За допълнителна информация и съдействие, можете да се обръщате към Мария Иванова - m.ivanova@namrb.org, 0889 621 804, Маруся Цветкова - m.tsvetkova@namrb.org, 0882 896 145 и Виктор Георгиев – v.georgiev@namrb.org, 0882 390 928.

Проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, Договор № BG05SFOP001-2.015-0001-C01, се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране, което е 4 206 527.80 лв. европейско и 742 328.44 лв. национално съфинансиране.