×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

Становища

Home | Activity | Opinions | Становище по проекта на Насоките за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост

Становище по проекта на Насоките за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост

24.09.2022

НСОРБ

ДО

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Относно:  На Ваш Изх. № 99-00-6-398 (19)/ 25.08.2022 г. за обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

Благодарим Ви за информацията за повторното обществено обсъждане на проекта на Насоките за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

В рамките на първоначалното обсъждане на проекта на документите за кандидатстване по процедурата, след проучване на мнението на общините, предоставихме на Структурата за наблюдение и докладване в министерството обобщено становище. Понастоящем с удовлетворение констатираме, че почти всички наши предложения и коментари са отразени в повторно публикуваните Насоки за кандидатстване. Несъмнено този партньорски подход в отчитането на мнението на заинтересованите общини, който традиционно прилагаме във взаимодействията ни, ще доведе до по- ефективното и ефикасно инвестиране на ресурса по бъдещата процедура, каквато практически е целта на всички нас.

По отношение на проекта на Насоките за кандидатстване и по-конкретно по заложени за постигане количествени резултати по процедурата, ще е удачно да се вземе предвид следното:

  • Очакван резултат за обновени 616 броя сгради: Индикативните изчисления показват, че с наличният по процедурата ресурс при определените горни прагове на проект по видове сгради и при хипотеза депозиране на проекти на максимално допустимата стойност на БФП с включен в тях по един обект, биха могли да се финансират около 320 сгради. При отчитането и на сградите на БАН, за които е определен ресурс от 30 млн. лв., то реалният брой сгради, които ще се подкрепят, е около 350-360, т.е. под 60% от планирания;
  • Очакван резултат от 1 426 837 кв. м. подобрена публична инфраструктура (РЗП): При съотнасянето на резултата към общата стойност на процедурата (с ДДС, в т.ч. средствата за БАН), цената за въвеждането на мерки за подобряването на енергийната ефективност и постигането на енергийни класове „А“ или „В“ възлиза на 311.50 лв. с ДДС / кв.м. (в т.ч. и всички останали разходи за проектиране, надзор, публичност и управление на проекта). За сравнение, по аналогична процедура по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, съгласно сключени от общините договори за БФП (последните в началото на м. септември), средните цени за постигане на клас „А+“ и „А“ на сгради от клас „D“, каквито се очаква да са в масовият случай и по настоящата процедура, възлизат на над 440 лв./ кв.м. с ДДС и то при условие че техническата документация и остойностяването й са подготвени в началото на 2021 г. В допълнение, в кореспонденция по процедурата, адресирана и до Вас, от общини, осъществили проучвания за достигане на клас „А“ на техни сгради, средната актуална към момента стойност на интервенция на кв. м. и то без проектиране, надзор, публичност и управление на проекта, възлиза на над 620 лв. с ДДС. И тук индикативните изчисления показват, че с планираният ресурс по процедурата ще е невъзможно да се постигне очаквания резултат за РЗП подобрена публична инфраструктура.
  • Минимален и максимален размер на средствата за ПИИ по групи общини: При запазване на изискването за постигане на клас А и по изключение клас В, заложените максимални стойности на ПИИ, особено за общините от 2ра и най-вече – 3та група, правят практически неизпълними техните проекти. Подходящо ще е СНД да вземе предвид актуалните пазарни цени за постигането на клас на енергопотребление „А“ и „В“ на кв.м., за да определи много по-прецизна, а и позволяваща практическа реализация на мерките за енергийна ефективност, горна граница на проектите.

Във връзка с гореизложеното, би могъл да се направи изводът, че стойностите на двата резултата (брой сгради и РЗП), посочени и във фиша на Програмата, част от Плана за възстановяване и устойчивост (проект П9б, ПВУ- версия от м. април 2022 г.), както и в Решението за изпълнение на Съвета за одобряване на оценката на Плана, са значително надценени. С оглед на това, е препоръчително още на този ранен етап от реализирането на инвестицията, да се предприемат действия за намаляване на очакваните резултати в Програмата - част от ПВУ, а в последствие и в Насоките за кандидатстване.

С уважение,          

Категории