×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

Становища

Home | Activity | Opinions | Становище по проект на Насоки за планиране, провеждане и оценяване на тренировки и учения, провеждани със съставните части на Единната спасителна система (ЕСС)

Становище по проект на Насоки за планиране, провеждане и оценяване на тренировки и учения, провеждани със съставните части на Единната спасителна система (ЕСС)

18.07.2022

НСОРБ

ДО

Главен комисар Николай Николов

Директор на ГД ПБЗН

Секретар на СНРБ

Становище по проект на Насоки за планиране, провеждане и оценяване на тренировки и учения, провеждани със съставните части на Единната спасителна система (ЕСС)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

Предложеният проект на Насоки представя в значителна степен цялостно етапите на планиране, провеждане, анализ и оценяване на тренировките и ученията на съставните части на ЕСС. Уместно са представени и различните видове тренировки и учения, които могат да бъдат организирани. Все пак в отделни части на документа би могла да бъде внесена малко повече конкретика и насочващи примери относно прилагането им при различните части на ЕСС с оглед спецификата им.

  • Така например в раздел II „Видове тренировки и обучения“, относно посочените компютърно симулирани тренировки/учения е уместно да се посочи какви симулационни програми могат да се използват, къде са достъпни или дали ГД ПБЗН би се ангажирала да предостави такива на общините.
  • В раздел III „Провеждане и планиране на тренировки и учения“ би следвало да се конкретизира препоръката „В планирането на тренировки и учения е необходимо да участват експерти от всички институции“. Уместно е, особено за случаите в средни и малки общини да се даде препоръка кои институции да се включат в процесите на планиране и провеждане, както и евентуално да се определи ред за включването на представители на такива институции.
  • Също така за случаите в средни и малки общини е подходящо да се обмисли доколко е приложимо изискването на раздел II.2 относно сформирането на междуведомствена работна група и съответните подгрупи. Уместно е да се прецизира изискването за сформиране на 4 вида подгрупи, което е трудно изпълнимо с оглед на ограничения административен персонал в тези общини и липсата на други институции на територията на общината или в близост.

Смятаме, че отразяването на представените препоръки ще доведе до по-добра практическа приложимост на изготвените Насоки.

Категории