×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

Становища

Home | Activity | Opinions | Становище - Обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация

Становище - Обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация

19.09.2022

НСОРБ

изх. № И-1574(5) / 19.09.22.

ДО

Г-Н ИВАН ШИШКОВ

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Относно: Обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ШИШКОВ,

Във връзка с проекта на Постановлението на Министерския съвет за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация и след проведено проучване сред общините, представяме на Вашето внимание следното становище:

  1. Принципни бележки:

1.НСОРБ и общините подкрепяме усилията по разработването и приемането на Методиката за изменение на цената на договорите за обществени поръчки при инфлация, на основание в чл. 117а от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Общините, като едни от основните възложители на обществени поръчки, очакват срочното приемане на нормативния акт, с цел по-бързото и изключително належащо индексиране на сключени договори в настоящата ситуация на прогресивна инфлация. Методиката несъмнено ще позволи актуализиране на стойностите на договорите съобразно новите ценови реалности в сектор „Строителство“ и ще даде възможност за възобновяване на стопирани строителни дейности;

2.Общините, като публични възложители, спазват стриктна финансова политика и са обект на контрол от множество органи по поемането на финансови задължения, чрез сключване на договори по ЗОП. Поради това, е изключително важно бъдещата Методика да съдържа ясен, недвузначен и справедлив механизъм за прилагане, предвид спецификата и формалността на договорите за обществени поръчки. По този начин ще се избегне разнопосочното й прилагане и тълкуване, както от страна на възложителите, така и на контролните органи.

Във връзка с горното правим следните конкретни предложения:

  1. Конкретни предложения:
  2. По чл. 1, с който се регламентира, че Методиката е приложима единствено за договори за строителство, предлагаме в унисон и с наименованието й, да се включат разпоредби за изменение на цените по рамкови споразумения.

Мотиви: Съгласно § 3 от Закона за допълнение на ЗОП (обн. В ДВ., бр.62 от 05.08.2022 г.), Методиката би следвало да се прилага и при изменение на рамкови споразумения. Поради тази причина, трябва да се посочи и изричен механизъм за индексация на сключени договори или договори, които предстои да бъдат сключени по рамкови споразумения за строителство (доставки и услуги). Съобразно разпоредбите на ЗОП, в сключваните рамкови споразумения не са определени всички условия по възлагането, включително не са посочени конкретни обекти, със съответните им стойности за изпълнение. В повечето случаи, в рамковите споразумения са налични пределни цени за определени видове дейности, на база на които при възлагането на конкретни обекти се формират впоследствие стойностите им и се сключват договори. 

В тази връзка, предлагаме чл. 1 да придобие следната редакция: „С методиката се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за възлагане на дейности с предмет строително-монтажни работи.

  1. По чл. 3, регламентиращ, че за изменение цената на договор по чл. 1 се прилагат индекси на цени на производител на вътрешния или на международния пазар на строителни материали, които се публикуват всяко тримесечие, предлагаме:

2.1. С цел техническо прецизиране преди израза „Индекси на разходите в строителството“, да се изпише думата „подраздел“.

Мотиви: По този начин ще се избегне объркването между заглавието „Индекси на разходите в строителството“ и съответния му подраздел „Индекс на разходите в строителството“.

2.2. Да се заличи последното изречение, включително приложената таблица към него (Приложение № 1 към чл. 3). По този начин в Методиката категорично ще бъде регламентирано, че извършените строителни дейности за 2022 г. и следващите години също подлежат на индексация.

Мотиви: С оглед спецификата по приемането на Методиката - с акт на Министерския съвет, приложената таблица би следвало периодично да се актуализира с последни налични данни, в т.ч. и за 2022 г., 2023 г. и т.н., което ще създаде излишна административна тежест. В допълнение и данните включени в таблицата са публично достъпни.

  1. По чл. 4, където е разписана формулата за изменение цената на договора, предлагаме:

3.1. Да се конкретизира термина „приети дейности“.

Мотиви: Предложението е с цел да се избегне бъдещо противоречиво тълкуване, като се поясни с какви документи следва да се удостовери приемането, като се посочи съответния нормативен акт.

  1. Считаме и че при възможност, към Методиката могат да се допълнят и разпоредби за индексиране на договорите за доставки и услуги. В този смисъл е новият чл. 117а от ЗОП, който се отнася за всички видове обществени поръчки. Текстове във връзка с предложението ни, са налични в проекта на Методиката, анонсиран през м. май 2022 г.

Мотиви: Общините има редица дългосрочни договори за услуги и доставки, при които съществено са увеличени цените на основните стоки и материали и съответно те следва да бъдат индексирани. Такива например са договорите за сметосъбиране, договорите за експлоатация, мониторинг и поддръжка на регионалните общински депа, дългогодишни договори за доставка на обзавеждане и оборудване във връзка са предоставянето на социални услуги и др.

  1. Предлагаме да се обмисли възможността за изменение цената на договорите и при отчитане ръста на разходите за труд в сектор „Строителство“, както и бъде отчетена спецификата на договори с предмет строително-монтажни работи, при които доставката на оборудване формира значителна част от стойността на договора. В случай че това предложение бъде възприето, предлагаме примерни текстове в приложение към настоящото становище.
  2. Считаме, че следва да се включи и текст, съгласно който индексацията да е възможна при осигуряване на финансиране от страна на възложителя. В противен случай, договора или рамковото споразумение, да могат да бъдат прекратени, без това да се тълкува като неизпълнение на някоя от страните.

В заключение считаме, че при отчитане на направените предложения, целите на Методиката ще бъдат изпълнени в значителна степен, като доведат до така необходимото нормализиране на взаимоотношенията между публичните възложители на обществени поръчки и изпълнителите, постигане на реалистични и справедливи стойности на изпълнените работи, както и гарантиране изпълнението на значими публични обекти.

Като се надявам предложенията ни да бъдат взети предвид, оставам

С уважение,

Категории