×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

Становища

Home | Activity | Opinions | Коментари по Програма за публична подкрепа за развитие на индустриални зони, паркове и сходни територии и привличане на инвестиции (AttractInvestBG) по ПВУ

Коментари по Програма за публична подкрепа за развитие на индустриални зони, паркове и сходни територии и привличане на инвестиции (AttractInvestBG) по ПВУ

08.09.2022

НСОРБ

изх. № И-1573 / 08.09.22.

ДО

Г- ЖА НАДЯ ХРИСТОВА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

 

КОПИЕ

ДИРЕКЦИЯ „ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ“

МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

Относно:  Коментари по Програма за публична подкрепа за развитие на индустриални зони, паркове и сходни територии и привличане на инвестиции (AttractInvestBG), по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХРИСТОВА,

 

От името на общините и НСОРБ, благодарим за организираното от министерството на 1-ви август, представяне на Програмата за публична подкрепа за развитие на индустриални зони, паркове и сходни територии и привличане на инвестиции (AttractInvestBG) по ПВУ. Положително оценяваме и публикуваните отговори на поставени въпроси от събитието, свързани с допустимостта на кандидатите и разходите по Програмата, чийто старт съгласно разработеният от министерството график, се очаква в края на годината.

По проекта на критериите за подбор и оценка на потенциалните бенефициенти по Програмата, представени на събитието и съгласно анонса от него, че до средата на м. септември, се очакват предложения по тях, осъществихме проучване сред общините. На база обратната връзка от общините и експертният ни опит, Ви предоставяме коментари, бележки и въпроси по обхвата на Програмата и проектите на критериите за подбор и оценка на съществуващи и нови оператори на индустриални зони:

 1. Коментари, бележки и въпроси по Програмата за публична подкрепа за развитие на индустриални зони, паркове и сходни територии и привличане на инвестиции (AttractInvestBG):
 2. Съгласно прогнозния график за реализацията на Програмата, се предвижда първоначално представяне на предложения от дружества-оператори и последващо официално отваряне на прозорец за грантовото им финансиране. В тази връзка, е необходимо да се изясни визията за реализацията на бъдещата процедура за набиране на проекти по отношение на етапността й. Тук следва да се има предвид и, че Постановление № 114/ 08.06. 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост, за разлика от аналогичното му по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, не предвижда преди провеждане на процедура чрез подбор, да се извършва предварителен такъв на проекти/ концепции за проектни предложения;
 3. 2. В бъдещите Условия/ Насоки за кандидатстване по Програмата, препоръчваме:
 • Да се разясни термина „сходни територии“, както и попадат ли в обхвата им определените в Общите устройствени планове на общините устройствени зони, идентифицирани като производствени и складови такива;
 • Да се разпишат допустимите за финансиране дейности, включително задължителни такива, както и евентуални изисквания към терените на парковете/ зоните/ сходните територии, обект на бъдещо подпомагане- площ, местонахождение, собственост и др.
 • Да се отрази, включително в критериите за подбор и оценка, заложената във Програмата приоритизация на индустриални зони и паркове в трите северни региона NUTS2;
 • Да се осигури допълняемост и демаркация с предвидените за реализация сходни дейности по Програмата за развитие на регионите 2021-2027.
 1. II. Коментари и бележки по проектите на критерии за подбор и оценка на съществуващи и нови оператори на индустриални зони:

              1.Освен остойностяване на отделните критерий за формирането на общ брой точки, които един проект може да получи, ще трябва да се посочат минимален брой точки при които ще се финансира инвестицията, както и евентуални елиминационни критерии, т.е. такива чието неизпълнение ще води до директно отхвърляне на проекта;

 1. Подкритерият „Опит на мениджърския екип на зоната в управление на привлечен ресурс“ по критерий „Финансова независимост“ се припокрива с подкритерий „Опит в изграждане/ управление на зони и/ или привличане на инвеститори“ по критерий „Изисквания за технически и административен капацитет“, т.е. единият би следвало да отпадне. В допълнение, ще е удачно по-голямата част от подкритериите към критерий „Изисквания за технически и административен капацитет“, да се преработят поради дублирането им, както помежду им, така и с други по останалите критерии. Към тях би могъл да се добави подкритерий за административен капацитет- за вече реализирани инвестиции финансирани от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Програма „Хоризонт 2020“ или други донорски програми, в рамките на зоната;
 2. Подходящо е предложените критерии за нови/ малки оператори, които са почти идентични на тези за вече съществуващите оператори на индустриални зони, да се доразвият, в т.ч. да се предвиди подкрепа за тях само при доказан реален инвестиционен интерес към съответните зони. Тук, би могъл да се включи и критерий оценяващ потенциала на локацията на зоната- близост до гранични пунктове, летища, жп гари, морски и речен транспорт и др.;
 3. Предвиденият максимален размер на безвъзмездна финансова помощ от 2 млн. лв. за нови/ малки оператори, ще е изключително недостатъчен за изграждането на инфраструктурата до зоните. Във фиша на Програмата част от ПВУ, са посочени референтни стойности за същата, като само тази за изграждането на км нов двулентов път е 4 млн. лв. С оглед на това подкрепата би следвало да се завиши на поне 20 млн. лв.

В заключение, при структурирането на визията за реализацията на Програмата и формулирането на бъдещите Условия за кандидатстване по същата, би могъл да се използва опита на Фондовете за градско развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по предоставянето на европейско финансиране за сходен тип дейности.

Като се надявам препоръките ни да бъдат взети предвид, оставам        

С уважение,

Категории