×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

Становища

Home | Activity | Opinions | Коментари и бележки по повторно обществено обсъждане на документи за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда“ по Националния План за възстановяване и устойчивост

Коментари и бележки по повторно обществено обсъждане на документи за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда“ по Националния План за възстановяване и устойчивост

05.09.2022

НСОРБ

изх. № И-1559 / 05.09.22.

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Относно:  Коментари и бележки по повторно обществено обсъждане на документи за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ)

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

По повторното обществено обсъждане на проекта на документите за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда“ по ПВУ, Ви предоставяме коментари и бележки по Условията за кандидатстване и приложенията към тях. Същите са в допълнение към предходното ни становище по пакета документи за кандидатстване и са, както следва:

I.Коментари и бележки по Условията за кандидатстване:

  1. т. 11. „Дейности, допустими за финансиране“:

              1.1. Указано е, че в рамките на Дейност 1 по Компонент 1 са допустими, но не и задължителни СМР дейности за изграждане /надграждане на STEM среда. Същевременно в приложеното задание за техническо проектиране (стр.4), се съдържа текст, съгласно който дейностите по изграждането /надграждането на STEM средата не са опционални, а задължителни. В тази връзка, следва да се отстранят цитираните несъответствия;

              1.2. Посочва се, че интервенциите в съществуващи сгради на училища и детски градини, могат да бъдат осъществени само ако избраният пакет енергоспестяващи мерки ще доведе до достигане на поне клас на енергопотребление „С“.  В методологията и критериите за техническа и финансова оценка на проектните предложения  (критерий 7), при избран пакет енергоспестяващи мерки, който ще доведе до клас на енергопотребление „С“, се присъждат нула (0) точки. С оглед на факта, че при клас „С“ се постига минималното изискване от Условията за кандидатстване, то при техническата и финансовата оценка на проектите, това би следвало да носи на кандидатите положителен брой точки, т.е. поне две (2). В този контекст и скалата на оценките по критерий 7 е препоръчително да се преразгледа, т.като разликите в точките между постигането на клас „А+“ (10 точки), клас „А“ (5 точки) и клас „В“ (1 точка) е много голяма;

              1.3. Считаме, че трябва да отпаднат определените етапи за крайните получатели по изпълнението на инвестициите, предвиждащи обявяване на процедура за избор на изпълнител до края на първото тримесечие на 2023 г., издаване на решение за определяне на изпълнител и сключване на договор със същия съответно до края на второто и третото тримесечие на 2023 г. Мотиви за това са все още неясните срокове за кандидатстването по процедурата, депозирането на проектите, оценката и договарянето им. Следва да се има предвид и предварителния контрол върху документацията за обявяването на обществената поръчка, както от Структурата за наблюдение и докладване, така и чрез случаен избор от страна на АОП, сроковете за осъществяването на който са над 35 дни. Практиката показва и че за финализирането на процедура по обществена поръчка са необходими над 6 месеца и то при условие, че същата не се обжалва. В допълнение, неясно е и как тези етапи се отнасят към втория краен срок за кандидатстване по процедурата, посочен през м. февруари 2023 г.

Тъй като действително в Решението за изпълнение на Съвета за одобряване на оценката на ПВУ е заложен като етап за реализация сключването на договори с изпълнители за строителство и обновяване на образователните институции, индикативно до 3-то тримесечие на 2023 г. и при условие че този срок не може да се удължи, а неспазването му би имало негативни последици, то ще е много по- коректно в Условията да се заложат ясни и императивни изисквания за наличието на избран изпълнител за СМР при кандидатстването или преди подписването на договор за финансиране;

              1.4. Аналогично на текстовете указващи процедурата за интервенции върху сгради и части от тях, които не са собственост на кандидата, ще е удачно да се включат и такива разясняващи интервенции в прилежащото дворно място при същите хипотези;

              1.5. Необходимо е да се уточни, как ще се процедура в случай, когато две училища се помещават в една сграда с общ акт за общинска собственост, при условие че едното от тях е класирано в групите, имащи шанс да получат финансиране например втора група, а другото е в 5-та група, т.е. без възможност да получи финансиране по процедурата.

  1. т.12. „Категории разходи“: Удачно ще е да се укаже, ще са допустими ли разходи за консултантски услуги за попълване на формуляра за кандидатстване и приложенията към него. Следва да се уточни, в унисон с ПМС № 157 от 7 юли 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България и на техните основни функции, ще могат ли да се наемат лица на срочни трудови договори извън утвърдената численост на персонала, за дейностите по организация и управление на проекта.
  2. т. 14. „Минимален и максимален срок за изпълнение на инвестицията (ако е приложимо)“: Предлагаме да се заложи максимален срок за изпълнението на инвестицията от над 24 месеца, който да отчита необходимото време за провеждането на обществените поръчки, изпълнението на СМР, което следва да е съобразено и с това, че се инвестира в образователни институции, както и с метеорологичните условия и финалното отчитане на проектите.
  3. т.18. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“: Необходимо е да се разясни по-конкретно, в кои случаи на етапа на кандидатстването, по Компонент 1 се депозира и План за създаване на нужните условия за организация на учебния ден на едносменен режим.
  4. т.20. „Допълнителна информация“: По отношение на изискуемите документи на етап сключване на договор за финансиране - Удостоверение от общината по седалището на крайния получател за липса на задължения към същата и Свидетелство за съдимост на лицето, представляващо крайния получател, ще е удачно да се уточни, че същите не са приложими за общините. Съгласно нормативната уредба, не е възможно осъждано лице да заема длъжността кмет на община, т.е. да представлява същата. В допълнение, не е логично общината сама на себе си да си издаде Удостоверение за липсата на задължения.

II.Коментари и бележки по Приложенията:

  1. Приложение VII-Списъци – методология, класиране на детските градини:

Следва да се прецизира недопустимостта на интервенциите в обект детска градина № 32 „Зорница“ в община Добрич-град. От общината информират, че градината включва две отделни сгради находящи се на различни административни адреси. В едната сграда с подкрепата на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, през 2020 г. са извършени дейности по реконструкция и обновяване, което я прави недопустима за интервенции. Във втората сграда на детската градина, която би следвало да е допустима по настоящата процедура, не са осъществявани мерки, финансирани от национални, европейски или други донорски програми.

  1. Приложение Типова документация за обществена поръчка:

              2.1. В раздел II, към т.2 следва да се добави основание за отстраняване: при наличие на обстоятелствата по чл. 5к от Регламент (ЕС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна;

              2.2. Към раздел XI, т.2 трябва да се добави текст, че избраният изпълнител следва да представи преди сключване на договор и Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, която да обхваща последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си и Отчет за приходите и разходите, като съставна част от годишните финансови отчети за същия период, когато публикуването им се изисква, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си;

              2.3. Документацията трябва да се допълни с Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 1 и Ценово предложение - Образец № 3;

              2.4. Предвидено е основание за отстраняване на участници по чл.55, ал.1, т.2 от ЗОП, но същевременно не са посочени конкретните професии или дейности, лишаването от упражняването на които е свързано с отстраняване от процедурата;

              2.5. Посочва се, че: „Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя задължително в електронен вид и електронно подписан от задължените лица като отговор на въпрос 1.1. в процедурата в ЦАИС ЕОП.“. Съгласно чл.47, ал.2 от ППЗОП изрично електронно подписване на ЕЕДОП не е необходимо, в случай че офертата е подписана чрез функционалностите на платформата от лице с представителна власт по закон или пълномощие;

              2.6. Фигурира текст, че „Назначената от възложителя комисия съставя протокол за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите, който се утвърждава от Възложителят.“ Представеният проект на документация касае „открита“ процедура за възлагане на обществена поръчка, следователно тук приложим е чл.103, ал. З от ЗОП, според който действията на комисията се протоколират и се отразяват в доклад, който се представя на възложителя за утвърждаване;

              2.7. В Документацията е посочено, че участникът следва да представи заверено копие от Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара. Същевременно това е ненужно, т.като регистърът, съдържащ информация за валидните удостоверения е публичен и общодостъпен;

              2.8. В т.3 Изменение на договора за обществена поръчка от Документацията, би могла да се добави и актуалната разпоредба на чл.117а от ЗОП.

Като се надявам предложенията и бележките ни да бъдат отразени във финалния вариант на пакета документи за кандидатстване, оставам         

С уважение,

Категории