×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

Становища

Home | Activity | Opinions | Коментари и бележки по обществено обсъждане на проект на документи за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“ по ПВУ

Коментари и бележки по обществено обсъждане на проект на документи за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“ по ПВУ

24.09.2022

НСОРБ

И-1670/24.09.2022

ДО

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ПРОГРАМИ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Относно:  Коментари и бележки по обществено обсъждане на проект на документи за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с общественото обсъждане на бъдещата процедура по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ), Ви предоставяме принципни и конкретни коментари и бележки на общини и НСОРБ, по проекта на документите за кандидатстване:

Принципни коментари и бележки:

  1. Предлагаме сред допустимите кандидати по процедурата изрично да се включат общинските търговски дружества и общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост. Съгласно описанието на Програмата за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд, част от ПВУ, същите са сред изброените бенефициенти (Проект П9б, стр. 34, версия ПВУ – април 2022). Почти всички функциониращи общински търговски дружества и предприятия предоставят важни, а в определени случаи и без аналог публични услуги на милиони потребители, например в сферите на транспорта, водоснабдяването, здравеопазването, комуналните услуги и др. Поради спецификата им, през програмни периоди 2007-2013 и 2014-2020, те се третираха като големи предприятия и нямаха достъп до европейски ресурс, както за продуктови инвестиции, така и за подобряване на енергийната си ефективност. Изричното им изброяване сред допустимите бенефициенти ще създаде възможност за така необходимото, особено в настоящата ситуация, намаляване на разходите им за енергопотребление и подобряване на условията в сградите за предоставяне на услуги;
  2. Считаме че, планираната продължителност от 24 месеца за реализацията на проектите, трябва съществено да се удължи.

Мотиви: В рамките на срока за реализация, крайните получатели подготвят и провеждат процедури за избор на изпълнители, финализирането на които отнема месеци, особено ако се прилага ЗОП, каквато е практиката в публичните дружества. Преди това, документацията за възлагане на обществена поръчка, би могла да е обект на предварителен контрол, както от Структурата за наблюдение и докладване, така и чрез случаен избор от страна на АОП, като само сроковете за осъществяването на последния са над 35 дни. В последствие се реализират и СМР дейностите, които са и зависими от метеорологичните условия, дейностите по публичност, както и финалното отчитане на проектите.

  1. Общините са собственици на 152 сгради, в които са разположени диагностично – консултативни центрове (ДКЦ) – бившите поликлиники, както и на 122 лечебни заведения, които функционират като еднолични търговски дружества. В тази връзка, предлагаме да се уточни, дали в категорията „услуги“ се включват и здравни услуги т.е. дали тези сгради биха били допустими за финансиране по процедурата.

Коментари и бележки по проект на Насоки за кандидатстване:

1.т. 2.1. „Изпълнение на процедурата“: удачно ще към карето на стр. 10, указващо че всеки кандидат може да подаде само 1 проект, който включва само сграда/ сгради, които са собственост на предприятието, да се укажат изисквания към допустимостта на сградите. Например освен заложеното по т.10 „Допустими дейности“ изискване сградите да са действащи, би могло да се заложи и такова в тях да се осъществява производство, търговия и предоставяне на услуги. По този начин бъдещите инвестиции ще са по-фокусирани, ще се избегнат и такива в неизползвани сгради;

  1. т.3. „Цели на предоставяните средства по процедурата и очаквани резултати“:

              2.1.Изискването след приключване на дейностите за СМР, в рамките на окончателното отчитане на изпълнявания договор за финансиране на одобрената инвестиция, да се изготви независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор, при заложеният срок от 24 месеца за реализацията на проектите, ще е неизпълнимо. Същото следва да се преразгледа, тъй като извършването й се осъществява на база на едногодишно потребление на енергия след изпълнението на мерките за енергийна ефективност (чл.76 от Закона за енергийната ефективност), в т.ч. да се удължи срока за изпълнението на проектите;

  1. т.8. „Допустими кандидати“: Необходимо е текстовете на Декларацията при кандидатстване (Приложение В), рефериращи единствено към клас на енергопотребление „А“, да се съобразят и с допусканите по изключение инвестиции за постигането на клас на енергопотребление „В“;
  2. т.10. „Допустими дейности“:

              4.1. Посочва се, че приоритет ще се дава на предложения за изпълнение на инвестиция за енергийна ефективност в съчетание с използването на възобновяеми енергийни източници. Ще се дава приоритет и на навлизането на високоефективните охладителни и отоплителни инсталации, на въвеждането на иновативните технологии, използващи геотермална, хидротермална и слънчева енергия, и на използването на отпадна топлина и студ. Същевременно, тази приоритетност не е отразена в критериите за оценка на качеството, т.е. подходящо е същите да бъдат допълнени;

4.2. Изискването проектните предложения да предвиждат всички необходими и технически възможни мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда в съответствие с Наредба РД-02-20-2 от 26.01.2021 г., следва да се конкретизира спрямо производствените сгради. Съгласно Закона за хората с увреждания, задължението за осигуряването на достъп до производствените сгради, е само до такива с технология на производство, която позволява да се предвиждат работни места за хора с увреждания;

4.3. Текстът (стр. 21), че в случай на собственост в сградата, различна от тази на крайния получател, той следва да поеме ангажимент за внедряване на мерки за енергийна ефективност на цялата сграда…., противоречи на изискването по т.2.1. „Изпълнение на процедурата“, съгласно което интервенциите са в сграда/ сгради, които са собственост на предприятието кандидат;

  1. т.10. 1.„Степен на проекта готовност“: Удачно ще е на етап кандидатстване, да може в зависимост от степента на проектна готовност за обектите, включени в предложението, да се кандидатства и идейни /технически/ работни проекти по смисъла на ЗУТ. Тази опция е възможна съгласно текстовете на Декларацията при кандидатстване (Приложение В);
  2. т.11. „Категории разходи, допустими за финансиране“:

6.1. Считаме че съгласно чл.2, т.23 от Регламент (ЕС) № 651/2014, следва да се допустими и разходи за подготвителни дейности, направени от крайния получател на средствата и платени преди датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция. Такива са разходите по изготвяне на енергийни обследвания и сертификат за енергийни характеристики на сградите, разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградите (технически обследвания) и техническия паспорт;

6.2. Сред допустимите разходи, в унисон с формулираните допустими дейности, би следвало да се включат и такива за придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление;

  1. т.17. „Критерии за Оценяване на предложения за изпълнение на инвестиция‘:

7.1. Формулираният критерий 15 за административна допустимост:  „В сградите-обекти на интервенция, предложени за финансиране, се помещават действащи към момента сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“, следва да се прецизира;

7.2. Критерий 4 за оценка на качеството рефериращ към обновена публична инфраструктура, също следва да се коригира;

7.3. Формулираните под-критерии към критерий 5 за оценка на качеството, следва да се преформулират като отразят спецификите на процедурата за набиране на проекти. Подкритерий 5.1. би следвало да, е: Проектът включва сграда/и, която/ито след изпълнение на ЕСМ покрива/т нормата за сграда с близко до нулево потребление на енергия ИЛИ сграда/и, които след изпълнение на ЕСМ достигат клас на енергопотребление „А“. Съответно подкритерий 5.3. „Проектът включва сграда, която след изпълнение на енергоспестяващи мерки достига клас на енергопотребление „А“ или всички включени в проекта сгради постигат клас на енергопотребление „В““.

С уважение,

Категории