Експерти на НСОРБ и екипа на министър Нено Димов обсъдиха аспектите на предстоящото повишаване на отчисленията за депониране на ТБО

06.11.2019

536

Днес се състоя поредният етап от преговорите между НСОРБ и МОСВ, във връзка с прилагането на изискванията на Наредба 7, която регламентира отчисленията, дължими от всяка община, за депониране на твърди битови отпадъци.

Документът е приет през 2013 г. и неколкократно, по настояване на сдружението, размерът на дължимата такса е редуциран в поносими за местните бюджети граници.

Наредбата предвижда прогресивно нарастване на таксите за депониране. От 57 лева за тон през тази година, през 2020 г. таксата вече ще бъде в размер на 95 лева на тон отпадък. Според предварителните разчети, около 60% от събираната „такса смет“ от гражданите, общините ще трябва да отделят за плащане на отчисленията за депониране, а това значително ще намали ресурса, който в момента се използва за почистване.

Засега екипът на министър Нено Димов е категоричен, че без консултации с ЕК не биха предприели стъпка за поетапно въвеждане на определения размер на таксата.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева подчерта по време на срещата, че управлението на отпадъците е много по-голямо усилие от събирането на такса за депониране. Експертите на НСОРБ за пореден път изложиха мотивите на кметовете в искането си за преразглеждане на стойностната скала на таксата за депониране на твърди битови отпадъци. Общините проявяват разбиране, че освен поддържането на чистотата в населените места, прилагането на съвременни технологии за оползотворяване на отпадъците също има своето важно значение за отговорното отношение към околната среда, но към момента основната тежест в реализирането на политиките по управление на отпадъците се пада именно на общините. Местните власти не бягат от отговорност, но в процеса активно трябва да се включат държавните институции с пълния обхват от компетенции, които са им възложени, както и организациите за оползотворяване на отпадъците, които имат своя комерсиален интерес – е позицията на НСОРБ.