Две български общини с амбиция за въглеродна неутралност до 2050 г.

05.01.2022

214

Асеновград и Габрово имат амбицията да се превърнат във въглеродно неутрални към 2050 година. В своя план до 2030 г. община Асеновград ясно заявява своето желание за въглероден неутралитет в дългосрочен план, а целта до 2030 г. е 48,77% намаление на емисиите спрямо базовата 2007 г. Тези цели се предвижда да бъдат постигнати чрез дейности в три основни сфери – енергийна ефективност, възобновяема енергия и транспорт. Община Габрово заяви своята амбиция в средата на 2021 г. чрез декларация за ангажираност и присъединяване към целите на ЕС за въглеродна неутралност към 2050 г. Постигнатите до момента резултати, съгласно поетите ангажименти от общината към Споразумението на кметовете, показват спад на емисиите с 23,6% през 2016 г. и с 25,6% през 2018 г. спрямо базовата 2008 г., отчетени в официално публикуваните мониторингови доклади.

Превръщането на Европа в климатично неутрален континент до 2050 г., основната амбиция на Европейската комисия, ще се осъществява стъпка по стъпка с помощта на методите за дългосрочно планиране и прогнозиране. Резултатите от състоянието на енергийното планиране към края на 2019 г., съгласно годишния отчет на инициативата „Споразумение на кметовете“, която включва ангажиментите за намаление на въглеродните емисии, поети доброволно от местни общности в ЕС чрез изготвянето на енергийни планове в рамките на инициативата, възлиза средно на 31%  или с 11% по-амбициозни от целта на ЕС (цел на ЕС до 2020 г. – 20%). С помощта на плановете за устойчива енергия и климат местните власти имат за себе си ефективен инструмент и могат по структуриран начин да използват наличните ресурси и енергии. Отново, чрез тези инструменти те ще влагат своите усилия и енергия за постигането на целите до 2030 г. (55% по-малко СО2 емисии) и до 2050 г. (въглеродна неутралност).

Наред с амбициозната програма на Европа, съществуват редица подобни примери от континента и света с по-ранна дата и на местно равнище. Още през 2012 г. местното ръководство на датската столица Копенхаген (с население около 550 хил. души) решава да стане първата въглеродно неутрална столица в света до 2025 г. Интересно е да се спомене, че датската зелена трансформация се осъществява благодарение на националната политика, но и в много голяма степен от визионерските представи на местните власти и население.

За да постигне въглероден неутралитет местната власт изготвя амбициозен енергиен план, в който с ясна последователност са описани необходимите стъпки към целта. Реално, енергийното планиране на града е организирано в три фази (2012 — 2017; 2017 – 2020 и 2020 — 2025) и план за всеки период. В отделните планове се залага особено на колаборацията между отделните участници в града (граждани, бизнес, администрация) в четири основни направления – енергийно потребление, производство на местна възобновяема енергия, мобилност и инициативи на местната администрация.

 

По материали на 3e-news