Достъп на общините за справки от Регистър на моторните превозни средства през RegiX

Общините вече могат да заявят достъп през регистровата платформа RegiX до „Разширена справка за МПС по регистрационен номер” от Регистър на моторните превозни средства на МВР в следните случаи:

 • При предоставяне на регистрираната в Административния регистър услуга с УИН 2035 „Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства” с цел получаване на необходимите технически данни за превозното средство, за което се издава пропуска. Правното основание за предоставяне на такъв достъп в този случай е - Закон за местното самоуправление и местната администрация - чл. 20;
 • За нуждите на общинските данъчни служители при изпълняване на техните правомощия по обезпечаване и принудително събиране на местни данъци по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В този случай правното основание за достъпа е - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – чл. 12, ал. 1, т.1 – 3 и т. 13 и ал. 4, т. 7 във връзка с чл. 4, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси.

Разширена справка за МПС по регистрационен номер съдържа следните данни:

 • Регистрационен номер (A);
 • Дата на първата регистрация (B);
 • Номер на двигателя (5);
 • Вид на превозното средство;
 • Марка и модел (1);
 • Типово одобрение номер (K);
 • Тип на одобрение / Вариант / Версия (2);
 • Търговско описание (3);
 • Цвят на превозното средство (R);
 • Категория на превозното средство (J);
 • Повишена проходимост;
 • Маса на превозното средство (G);
 • Технически допустима максимална маса (F.1);
 • Обем на двигателя (P1);
 • Максимална мощност (P2);
 • Вид гориво (P3);
 • Екологична категория (9);
 • Документи на ПС - Номер на документа за регистрация и Дата на издаване;
 • Собственик – български гражданин, чуждестранен гражданин, юридическо лице;
 • Ползвател – български гражданин, чуждестранен гражданин, юридическо лице.

В скобите е посочено кодовото обозначение на съответните данни в Свидетелството за регистрация (част I).

С цел улеснение на общините при кандидатстването за достъп до посочената Разширена справка пред ДАЕУ и ускоряване процедурата за неговото съгласуване между Агенцията и МВР при всеки конкретен случай, НСОРБ изготви образец на Заявление за достъп с придружително писмо към него по Приложение 1 при предоставяне на административна услуга с УИН 2035. Съгласуваното заявление може да бъде изтеглено от линка по-горе в DOC формат за попълване и изпращане в ДАЕУ.

В представения образец всяка община следва да попълни своите конкретни данни в придружителното писмо за следните раздели от заявлението:

 1. “Данни за потребител”;
 2. “Достъп до регистрите”;
 3. “Техническа свързаност”;
 4. “Обектен идентификатор” (OID).

Записите в раздел III “Данни за първичния администратор на данни” са съгласувани с ДАЕУ и трябва да останат непроменени.