Допълнителни средства от React-EU по ОП РЧР 

07.10.2021

127

 

Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020 (ОП РЧР) информира, че очаква допълнителна алокация на средства за България за 2022 г. https://esf.bg/informacija-za-indikativnata-rabotna-programa-za-2022-g-na-operativna-programa-razvitie-na-choveshkite-resursi-2014-2020/

Средствата ще бъдат от инструмента React-EU за възстановяване на икономиката от пандемията от COVID-19. Европейската комисия ще осигури и разпредели финансирането до края на 2021 г. Допълнителните средства ще залегнат в Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОП РЧР за 2022 г. При изясняване на точния размер на допълнителното финансиране, УО ще публикува проект на ИГРП за 2022 г.