Допълнителни разяснения от АСП, свързани с ползването на социални услуги от резидентен тип в условията Ковид-19

14.09.2020

270

Приложено Ви изпращаме допълнителни разяснения от Агенцията за социално подпомагане (АСП), свързани с ползването на социални услуги от резидентен тип в условията Ковид-19 и възможностите за настаняване на крайно нуждаещи се лица с доказана спешност чрез предоставяне на отрицателен PCR-тест, 72 часа преди настаняване в услугата. От АСП ни уведомяват и за това, че в случаите когато лицата са в невъзможност да заплатят медицинското изследване с PCR тест, Агенцията е предприела съответните организационни мерки с цел подкрепа на лицата и отпускане на еднократна помощ по чл. 16 от ППЗСП за тази цел.
Както вече Ви информирахме, с изм. и доп. в § 31, ал 5 от ЗСУ, обн. ДВ бр. 71/2020 г. до приемането на Правилника за прилагане на закона, насочването на желаещите да ползват социални услуги ще се извършва само от дирекции “Социално подпомагане”. С проекта на правилник, публикуван за обществена консултация пък най-вероятно това правомощие на АСП ще бъде удължено до края на следващата година.

Повече информация ще намерите в документите по-долу:
1. Писмо от АСП - изх. № 08-00-12054/10.09.20
2. Заповед от АСП № РД01-0497/16.03.20

НСОРБ ще продължи да настоява за ясни и приложими указания към общините относно предоставянето на адекватни превантивни грижи и сигурни социални услуги за нуждаещите се лица.