Допълнителни 68 млн. лв. за ВОМР

06.04.2021

191


Пресцентърът на Министерството на земеделието, храните и горите анонсира, че над 68 млн. лв. ще бъдат осигурени по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за следващите две години https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/s-nad-68-mln-lv-se-uvelichava-byudzhett-po-podhoda/

Средствата ще се използват през преходния период 2021 - 2022 г. по Общата селскостопанска политика. Те ще бъдат насочени за подготвителни дейности и към изпълняващите се стратегии на 64-те местни инициативни групи в страната.
С промените се предвижда осигуряване на финансов ресурс за подготовка на стратегии за ВОМР за следващия програмен период, както и увеличаване на бюджета на всяка от изпълняващите се стратегия с над 900 хил. лв. публични средства.
Стратегиите ще се изготвят спрямо нуждите на отделните райони, което ще подпомогне за многосекторното развитие на населените места в различните територии на България, като покана за набиране на проекти е планирана за м. септември- https://www.namrb.org/publikuvana-igrp-po-prsr-za-2021-godina

Към момента бюджетът по подхода ВОМР е в размер на 364 млн. лв., а след увеличението ще бъде 432 млн. лв. Допълнителното финансиране е предоставено на България с регламент на Европейския парламент.