Допълнение на Инструкцията за Междинните звена по ОПРР

26.03.2021

145


Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) информира за допълнения към Инструкцията за определяне на структурата и състава на Междинните звена по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/7037

Промените са с оглед наближаващия срок за приключване на програмния период и намаляване на ангажиментите на Междинните звена към общините. В тази връзка е обособена нова част 10, свързана с приключване на работата на звената.
Съгласно инструкцията, срокът за работа на Междинните звена изтича на 31.12.2023 г. , като до тогава те следва да продължат изпълнението на задълженията си по отношение на издаване на становища за съответствие с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие за всяко проектно предложение, финансирано с финансови инструменти или с комбинирано финансиране (безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти).
След изтичането на този срок приключват ангажиментите на Междинното звено, с изключение на този за съхраняване на документацията по оценка и избор на проекти. В тази връзка общините са длъжни да съхраняват всички документи, свързани с работата на звеното и с процедурите и резултатите от оценката и избора на проекти по Приоритетна ос 1 за срок до 5 (пет) години след приключването на ОПРР.
За периода до 31.12.2023 г. по преценка на общините съставът на Междинните звена може да бъде преструктуриран като капацитетът бъде ограничен единствено до необходимия за изпълнение на функциите по т. 2.
За 10-те големи общини (Столична община, Благоевград, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Велико Търново, Русе, Плевен и Видин), които попадат в обхвата на Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ по новата Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., капацитетът на Междинните звена може да бъде частично запазен, като съответно се преструктурира и пренасочи към териториалните органи за градско развитие, съгласно Инструкцията за структуриране на звената и комитетите за подбор.