До края на 2021 г. отчитаме изпълнението на ОПР 2014-2020

14.04.2021

153

 

В периода 2014-2020, средносрочните цели и приоритети за развитие на общините се определяха в Общинските планове за развитие (ОПР), като понастоящем те са заменени от Плановете за интегриирано развитие на общините (ПИРО).

ОПР са документ за стратегическо планиране на устойчивото интегрирано местно развитие, който е разработен в съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие, при отчитане на специфичните характеристики и потенциала на общината. ОПР се разработваха за 7-годишен период на действие, който съвпада с този на Областната стратегия за развитие.

Въпреки, че ОПР за периода 2014-2020 практически са с изтекъл срок на действие, важно е да се знае, че те подлежат на последваща оценка. Нормативно това е уредено в § 37 от Преходните и Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие (ЗРР) /обн. - ДВ, бр. 21 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г./, където е указано че изпълнението, наблюдението и оценката на ОПР за периода 2014 - 2020 г., се довършват по реда, по който са започнали.

Нормативните изисквания към последващата оценка на ОПР 2014-2020:

Съгласно чл. 34, ал. 1 от ЗРР, за изпълнението на ОПР се извършва последваща оценка на въздействието, не по-късно от една година след изтичането на периода на тяхното действие. Последващата оценка включва:

  1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
  2. оценка на общото въздействие;
  3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
  4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие.

Оценката се извършва, чрез възлагане при условията и по реда на Закона за обществените поръчки, от кметовете на общините (чл.36, ал.1 от ЗРР). Съгласно чл. 83, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗРР, експертите, участващи в извършването на оценката, трябва да отговарят на по-долните изисквания за квалификация, като за установяването им се изискват писмени доказателства:

  1. да имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър";
  2. да са осъществявали ръководна, експертна, преподавателска или научна дейност в продължение най-малко на 5 години през последните 10 години в областта на устойчивото интегрирано регионално и местно развитие, в т.ч. изработване на социално-икономически и екологични анализи, проучвания, стратегии, планове, програми, доклади и оценки в публичния сектор;
  3. да притежават опит в подготовката, осигуряването на информация и публичност и оценката на дейности, свързани с провеждането на регионалната политика и прилагането на структурните инструменти на ЕС.

Докладите за резултатите от последващата оценка на изпълнението на ОПР, се внасят от кмета на общината за обсъждане и одобряване от общинския съвет и се публикуват на страницата на общината в интернет и на портала за обществени консултации на Министерския съвет. (чл.42 от Правилника за прилагане на ЗРР).

Оценката на изпълнението на ОПР обхваща и Програмата за реализацията му. Тя се осъществява на база формулирани индикатори за резултат и въздействие, като системата на същите и необходимите действия по оценката на ОПР са описани в Методически указания за разработване на Националната стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областните стратегии за развитие (2014-2020) и Общинските планове за развитие (2014-2020) на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 22 ноември 2011 г. Същите могат да се намерят на интернет-страницата на МРРБ, на https://www.mrrb.bg/bg/regionalno-razvitie/strategichesko-planirane/metodicheski-ukazaniya/