До 5 май се депозират проекти за движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства

09.04.2021

224

Министерството на културата обяви сесия за набиране на проекти по следните теми:

Тема 1: Дейности по опазване на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии:

Бюджет: 150 000 лв. Максимална сума за финансиране от МК – 15 000 лв.

Дейности за финансиране:

 • консервационно-реставрационни дейности на движими културни ценности, закупуване на материали за нуждите на консервационно-реставрационните лаборатории на музеите/художествените галерии;
 • дейности по дигитализация на движими културни ценности от фонда на музеите/художествените галерии (заснемане, попълване на мета данни, съхранение на електронен носител, онлайн представяне на интернет страницата);
 • материали за фондохранилища: измерители за температура и влажност, влагоуловители, овлажнители, кутии за съхраняване на архивни материали, специализирани класьори, оборудване за съхранение на движими културни ценности, опаковки за транспортиране на културни ценности и др.;
 • предпечат и печат на актуализирана музейна документация, свързана с научната работа и регистрацията на движимите културни ценности в музеите и художествените галерии.

 

Тема 2: Дейности по представяне на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии:

Бюджет – 200 000 лв. Максимална сума за финансиране от МК – 20 000 лв.

Дейности за финансиране:

 • създаване на образователни програми и изложби, включително и такива, които са достъпни в дигитална среда (материали; съдържание; образователни издания; игри за деца; приспособления или приложения; онлайн достъпни издания, видеоклипове до 3 мин., работилници/workshops/, уроци или лекции);
 • за постоянни и временни експозиции: актуализиране на текстове, графични материали, изображения и анотации, етикети, превод на текстове, фотоси, карти, изработване на банери, постери, рекламни материали и др.;
 • помощни материали, осигуряващи достъп до експозицията на хора с увреждания (лупи, брайлов надпис на анотационни текстове, аудиогидове, тактилни карти и изображения, мобилни приложения, макети, видеофилми за експозиция, разположена в недостъпна среда и др.);
 • дизайн на експозиционни пространства;
 • изложби, представящи движими културни ценности;
 • каталози и други печатни издания на музеи/художествени галерии, свързани с представянето на движимите културни ценности;
 • закупуване или изработка на музеен реквизит за постоянни експозиции; специализирано осветление за експозицията, постаменти, витрини, подвижни паравани, пана, рамки, поставки, и системи за окачване на експонати и др.; манекени, подходящи за музейна експозиция;
 • дизайн и изработка на музейни сувенири (с уточнени авторски права).

 

Тема 3: Събития, организирани от музеи и художествени галерии в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства:

Бюджет – 100 000 лв. Максимална сума за финансиране от МК – 10 000 лв.

Дейности за финансиране:

 • научни конференции, свързани с годишнини на музеи или значими събития от българската история – при спазване на въведените противоепидемични мерки;
 • регулярни събития (биеналета, триеналета, прегледи и др.) с утвърден статут, организирани от музеи и художествени галерии;
 • печатни издания, свързани с научно-изследователската работа на музеите и художествените галерии;

И по 3-те теми не се финансират:

 • строително-ремонтни дейности;
 • административни разходи и разходи за възнаграждения на служители на кандидатстващата организация;
 • разходи за закупуването на дълготрайни материални активи с единична стойност равни или над 1000 лева без ДДС, а за компютърна техника и периферия – равни или над 500 лева без ДДС;
 • режийни разноски и представителни разходи;
 • дейности, за които са извършени разходи преди началото на проекта.

Всеки кандидат може да депозира само един проект по една от обявените теми. Допустимо е кандидатстването с проекти, които са подавани по предходни сесии, но не са получили финансиране. Допустими за подкрепа са юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.

Правилата за условията и реда за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Министерството на културата http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=429&sp=512&t=660&z=0