До 30 юни 2022 г. се  депозират проектни предложения за Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2- предоставяне на новите услуги

06.01.2022

241

 

Крайният срок за кандидатстване по процедура Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР) се удължава до 17:30 часа на 30 юни 2022 г.

Промяната е отразена в Условията за кандидатстване по процедурата, по която конкретни бенефициенти са общините, получили финансиране (въз основа на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“) по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, за изграждане на социалната инфраструктура за услугите и съгласно критериите за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение.

По процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ като конкретни бенефициенти са допустими следните 28 общини: Варна, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Дряново, Казанлък , Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Малко Търново, Нови пазар, Перник, Пловдив,  Провадия, Русе, Свищов, Своге, Силистра, Сливен, Смолян, Столична, Струмяни, Троян, Търговище, Хасково, Шумен.

Асоциирани партньори по процедурата са: Публични лечебни и здравни заведения, като се имат предвид държавните психиатрични болници и Министерство на здравеопазването.

 

Всички останали текстове в документацията по процедурата остават непроменени.

Горецитираните промени са предприети от страна на УО на ОП РЧР в резултат на получени предложения от страна на конкретни бенефициенти.

Изменените Условия за кандидатстване са публикувани в ИСУН 2020 и на следния интернет адрес: https://esf.bg/.