До 28 февруари 2021 г. се удължава кандидатстването за културна инфраструктура по ОПРР

31.12.2020

236

На https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/6510  са публикувани изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по ОП „Региони в растеж“ (ОПРР).
Изменението на процедурата е свързано с удължаване на срока за кандидатстване с проектни предложения за културна инфраструктура и студентски общежития - 28 февруари 2021 г.
Удължаването на срока за кандидатстване е по предложение на общините конкретни бенефициенти по процедурата (общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система), от организирана от НСОРБ на 3-ти ноември 2020 г., онлайн тяхна среща.
Съгласно решението на общините от срещата и за създаването на възможност за реновации и обновяване на знакови културни обекти на местно ниво, НСОРБ с писмо от 6-ти ноември предложи на УО на ОПРР, срокът за кандидатстване по процедурата да се удължи с 2 месеца, до края на м. февруари 2021 г.
Основните аргументи за това ни предложение, които се приеха, са свързани със:
• Ситуацията породена от пандемията от Covid-19, която затрудни дейността на общините, включително заболели или поставени под карантина отговорни по подготовката на проектите общински служители, както и такива от страна на изпълнители разработващи техническа, финансова и друга документация;
• Необходимост от актуализиране на техническа документация, изготвяне на нова такава, продължителни съгласувателни процедури с отговорното за паметниците на културата ведомство, след придобиването на яснота за размера на БФП, до който могат да се депозират проекти;
• Ограниченият период от време до края на годината, включително Коледните и Новогодишните празници, през който ще следва да се разгледат документации по множество проекти от Фонд-посредниците, отстранят в последствие от общините евентуални техни забележки, вземат решения на Общинските съвети за поемане на дълг и кандидатстване и депозиране на проектите през ИСУН.