Дискусия за бъдещето на местното самоуправление „ОБЩИНИ БГ 2030“

17.04.2019

1153

На 16 и 17 април Пловдив е домакин на първата общинска дискусия за бъдещето на местното самоуправление „ОБЩИНИ БГ 2030“, одобрена от Общото събрание на НСОРБ. Идеята – избраните местни лидери и ключови общински експерти от общините да обсъдят и формулират промените, които ще направят нашите общини съвременното и желано място за живот и бизнес.

Два дена местните лидери обсъждат различни аспекти от общинските отговорности и правомощия, търсейки отговор на въпроса „Каква искаме да бъде България след десет години“. Те са „провокирани“ от представители на бизнеса, медиите, гражданите и анализаторите, които представят външния поглед на развитието на местното самоуправление.

Целта е да се подготви общинско послание за бъдещето на местната власт в следващите 10 години, по което избраните кметове и общински съветници в новия мандат на местните власти да търсят съгласие с централната власт.

Поглед към бъдещето: място и роля на общините в общественото развитие към 2030 г.

Когато общините имат ясни, устойчиви и финансово осигурени ангажименти – тогава те могат да отговорят на очакванията на гражданите, да гарантират доброто качество на услугите, да планират и реализират истински местни политики под погледа и с участието на своите граждани. Това е отправната точка на разговорите по темата.

Основните въпроси, по които търсят отговор участниците в дискусията:

  • Трите стълба на местното самоуправление: местна общност, общински съвет и кмет: има ли нужда от промени и какви? Как ефективно да се въвличат гражданите в подготовката и изпълнението на общинските решения за постигане на истинско самоуправление?
  • Компетенции и услуги към 2030 година: какво искат общините да управляват самостоятелно, какво заедно с държавата и кое трябва да отпадне?
  • Какво да се промени в т.нар. делегирани дейности: как по-добре да се разпределят отговорностите между общините и държавата;
  • Общинският принос за местното икономическо развитие: трябва ли и кога общината да създава собствени икономически субекти, как да се осигури подкрепа за развитие на бизнеса, какви са най-подходящите форми.
  • Модели за ефективна организация на общинските дейности: какви форми на междуобщинско сътрудничество и за какво, съвместни дейности с други общини, споделени услуги
  • Умни градове и дигитално управление: новите роли на местните лидери

Формулирането на решения по тези теми зависи от няколко фактора: тежката демографска криза и възможните мерки за обръщане на негативните тенденции, нуждата от развиване на различни услуги за различните по профил общини и осигуряване на ресурс за предоставянето им.

Реформа в местните финанси – реална децентрализация и финансова независимост на общините

Формулирането на дългосрочна визия по тази тема трябва да даде ориентир с какви ресурси ще се финансират планираните бъдещи услуги за гражданите.

Сложният въпрос е: с еднакъв аршин ли се мерят необходимите ресурси за обществените услуги на национално и местно ниво. Дали органите на двете нива предоставят публичните услуги при сходна ресурсна осигуреност. Важно е да има достатъчно гаранции, че тези разпределителни механизми са достатъчно устойчиви и не се променят кардинално със смяната на правителствата, както и да дават възможност за активно въздействие от гражданите.

Конкретните въпроси, по които местни лидери и външни представители задават посоката на развитие през следващите десет години, са следните:

  • Преструктуриране на данъчната система: кои национални данъци или части от тях да станат местни? И каква цена сме готови да платим за това;
  • Как да се определи размерът и да се подобри разпределението на държавните трансфери по общини (за делегирани и местни дейности);
  • Финансиране на несвойствени за общините дейности. Реалистичен избор между отпадането им и поемането на разходите от държавата.
  • Какви защитни механизми да се създадат за малките общини.

Важна тема в дискусията е как общините могат да си помагат сами, защото не всички проблеми са свързани единствено с финансиране.

Формулирането на решения за бъдещи действия от местните лидери и видни общественици е особено важно, защото през следващите 10 години местните власти трябва да преодолявате редица световни и европейски предизвикателства – намаляване на отпадъците, чистота на атмосферния въздух и на водите; изграждане на безопасни и устойчиви градове и населени места; подобряване качеството на живот на хората; борба срещу бедността и изключването; създаване на работни места. Цялата тази палитра от бъдещи ангажименти на местните власти би могла да се осъществи само ако се осигури интегрирано планиране и управление на публичните финанси. Необходими са модерни и адекватни правни и политически рамки, вкл. за насърчаване на достъпа до публични и частни инвестиции от общините.