ДФЗ с мерки за подобряване на дейността - публичност и прозрачност в работата

28.06.2021

172

Ръководството на ДФ „Земеделие” изготви План с мерки за подобряване дейността на фонда, наваксване с обработката на забавени проекти по ПРСР 2014-2020 г., както и подобряване на публичността и прозрачността в работата. Той е одобрен и от министъра на земеделието храните и горите проф. Христо Бозуков.

В Плана има набелязани дейности и поставени срокове по прилагане на мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР), като предстои допълване в публичните и частни мерки. Той включва и дейности в Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 и направленията - „Селскостопански пазарни механизми", „Инвестиционни схеми за подпомагане", Технически инспекторат", „Краткосрочни схеми за подпомагане", „Директни плащания на площ“ и „Информационни технологии“.

ДФЗ изготвя в момента и ще публикува на сайта – dfz.bg и на eufunds.bg „Ръководство на бенефициента”. То е предназначено за всички бенефициенти, които изпълняват договори за безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и има за задача да улесни бенефициентите чрез предоставяне на конкретна, синтезирана и систематизирана информация относно техните основни права и задължения, за да се осигури ефективно техническо и финансово изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ.

Днес, 28 юни 2021 г., ДФ „Земеделие” откри нови четири „горещи“ телефонни линии – две, от които ще отговарят за дирекция „Договориране“ и две за дирекция „Оторизация“ към ПРСР. Кандидат/бенефициентите ще могат да получат разяснения относно проектите си по телефона, а всеки петък за тях ще бъде „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“ в ДФ „Земеделие“.

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР:

Дирекция „Договориране” - 0884 362 285; 0889 502 487

Дирекция „Оторизация” - 0889 922 624; 0889 502 906