Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Консултативни материали

Начало | За общините | Консултативни материали | Започва процесът на планиране на социалните услуги и подготовката на Националната карта на социалните услуги

Започва процесът на планиране на социалните услуги и подготовката на Националната карта на социалните услуги

19.10.2022
Започва процесът на планиране на социалните услуги и подготовката на Националната карта на социалните услуги

Законът за социалните услуги (ЗСУ) за първи път въведе планиране на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, и отреди водеща роля в него на общинските администрации. Националната карта на социалните услуги се приема до 12 месеца от публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България

След публикуването на първите демографски данни от преброяването и очакваните през декември данните за здравния статус на населението, всяка община следва да започне процеса на планиране на социалните услуги по новия ред. С писмо на заместник министър-председателя и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров, до всички общини са изпратени указания за ангажиментите им и сроковете за подготовката на Националната карта на социалните услуги.

Нормативно определените ангажименти на общините са свързани с изготвянето на анализа на потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво и предложението за планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво, регламентирани в Наредбата за планирането на социалните услуги:

 • Кметът на общината следва да организира разработването на анализа на потребностите на общината от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. Анализът на потребностите се разработва въз основа на критериите за всички социални и интегрирани здравно-социални услуги, посочени в глава втора от наредбата.
 • Съветът по въпросите на социалните услуги подпомага разработването на анализа по ред, определен от кмета на общината.
 • Съгласно чл. 39 от наредбата, анализът задължително включва:
  • показателите в общината по критериите за всички социални и интегрирани здравно-социални услуги, посочени в глава втора от Наредбата;
  • съществуващите към момента на изготвянето на анализа социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината и брой на техните потребители (общ и по видове услуги и групи потребители);
  • брой на желаещите да ползват социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината (общ и по видове услуги и групи потребители);
  • информация относно броя на лицата от други общини, които ползват социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината (общ и по видове услуги);
  • данни/информация за демографското развитие в общината за последните 5 години;
  • информация за наличната социална, образователна и здравна инфраструктура (видове и материална база);
  • информация и прогноза за необходимите служители за извършване на дейността по предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги.
 • Показателите по критериите за всички услуги в общината, посочени в глава втора от наредбата, се отчитат по настоящ адрес на лицата.
 • За планирането от всяка община на потребностите й от социални и интегрирани здравно-социални услуги на областно ниво, областният управител организира обсъждане и съгласуване между кметовете на общини в областта.
 • След обсъждането на областно ниво, кметът на общината изготвя предложение за планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, което задължително включва всички социални и интегрирани здравно-социални услуги, за предоставянето на които е установена потребност въз основа на анализа на критериите по глава втора от наредбата.
 • Кметът на общината организира представяне на анализа на потребностите и обсъждане на предложението за планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво в общината. Въз основа на изразените мнения, становища и предложения в обсъждането кметът на общината може да внесе промени в предложението. Обсъждането се провежда при условията на чл. 42 от Наредбата за планиране на социалните услуги.
 • След приключването на обсъждането, предложението на кмета на общината се одобрява от общинския съвет и заедно с анализа на потребностите се изпраща на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане по електронен път. Срокът за изпращането им е до шест месеца от публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. Съгласно ЗСУ, в срок до 12 месеца от публикуването на тези резултати, Националната карта на социалните услуги следва да бъде приета от Министерския съвет.

Съгласно нормативната уредба, след финализирането на подготовката и изпращането в АСП на общинския анализ на потребностите и предложението, са предвидени и някои последващи ангажименти на общините:

 • АСП организира обсъждане на областно и общинско ниво на Анализа на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и на предложението за Национална карта на социалните услуги по чл. 34 от ЗСУ. Областните управители организират обсъждане между общините на територията на областта предложението за картата, а кметовете на общини организират обсъждане на предложението в частта за социалните услуги за съответната община, вкл. чрез публични дискусии и обсъждания в рамките на Съвета по въпросите на социалните услуги. Обобщената информация за резултатите от тези обсъждания се предоставя на Агенцията за социално подпомагане.
 • Министърът на труда и социалната политика организира провеждането на обществени консултации по реда на ЗНА на предложението за Национална карта на социалните услуги.
 • Картата се приема с Решение на Министерския съвет и се публикува на интернет страниците на институциите по чл. 52 от Наредбата, като всяка община също публикува информация относно включените в Картата социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво за съответната община и актуална информация относно предоставяните услуги.

При нужда от допълнителна информация и разяснения по темата от страна на МТСП общините могат да се обръщат към:

- Илиян Саралиев – началник на отдел „Програми за социално включване“, дирекция „Социално включване“, тел. 02 8119 440, ел. поща: Iliyan.Saraliev@mlsp.government.bg

- Теодора Любенова – държавен експерт в отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“, дирекция „Социално включване“, тел. 02 8119 454, ел. поща: Teodora.Lubenova@mlsp.government.bg.

МТСП заяви възможност за организиране, при необходимост, на разяснителни он-лайн срещи по темата, по подобие на процеса на предварително картиране само за нуждите на Плана за възстановяване и устойчивост и Програмата за развитие на регионите.

Общините могат да се свързват с експертите на НСОРБ на телефон 02/943 44 68/8 или на e-mail: namrb@namrb.org и да поставят конкретни въпроси, които да предложим на вниманието на МТСП.

Припомняме, че продължават и безплатните обучения на НСОРБ (https://www.namrb.org/bg/bezplatni-obutcheniya-2022), в които са включени и теми, свързани с планирането на социалните услуги.