Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Консултативни материали

Начало | За общините | Консултативни материали | Разяснения по изготвяне на протоколите за разпределение на общинските пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ

Разяснения по изготвяне на протоколите за разпределение на общинските пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ

13.10.2022
Разяснения по изготвяне на протоколите за разпределение на общинските пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ

Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се ползват изключително за отдаване под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм.

При постъпване на жалби от животновъди в Министерството на земеделието се прави преглед на публикувания протокол за разпределение на пасища, мери и ливади, изготвен от комисията, назначена от кмета на съответната община. Животновъдите не обжалват протоколите от разпределение по чл. 37и, ал. 7 и 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по отношение на разпределената площ пред съответния районен съд и актуална съдебна практика не е налице.

С оглед избягване на конфликти между местните заявители на постоянно затревени площи, цитираните комисии нерядко определят фиксирана площ за разпределение, която е по 5, 6, 7 или 8 дка на животинска единица (ЖЕ), независимо, че до достигане на максимума от нормата декари/ЖЕ са необходими още площи. Много често в протоколите не е посочен изричен текст, от който да става ясно, че това е окончателен протокол, както и не са посочени правоимащите лица (при недостиг на свободни площи в даденото землище или съседни землища), на които следва да се доразпределят пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд. По този начин животновъдите са лишени от правото си да подават заявление за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд при недостиг от общинския поземлен фонд, до достигане на необходимата норма, определена в чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ.

Удачно е общинските комисии следва да разпределят определения с решение на общинския съвет свободен общински поземлен фонд от пасища, мери и ливади съобразно законово определената норма в чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, спазвайки предимствата, определени в чл. 37и, ал. 6 до достигане на допустимата площ за всеки заявител. При останал след разпределението свободен общински поземлен фонд, същият се обявява на търг последователно по чл. 37и, ал. 13 и ал. 14  от ЗСПЗЗ.

За по-голяма яснота, в протоколите за разпределение на пасища, мери и ливади е необходимо да се съдържат точни данни за заявителя, номера на животновъдния обект, населеното място в което е регистриран животновъдния обект, брой животни в него по вид и категория на животните, брой животински единици, нормата, определена в чл. 37и, ал. 4, използвана земеделска земя под наем или аренда и собствена такава, необходимата за разпределение площ, разпределената площ по имоти, необходима допълнителна площ за доразпределяне.

Следва да се обърне внимание, че ако даден животновъд се откаже от разпределената му площ по някаква причина, то това не е предпоставка за подаване на заявление за разпределение на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд. Правоимащите лица по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ могат да подават заявления за допълнително разпределение от държавния поземлен фонд, само ако са подали заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и са участвали в процедурата по разпределение на земеделска земя от общинския поземлен фонд.

При разпределението на пасища, мери и ливади на правоимащите лица комисиите по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ следва да извършват допълнителни проверки за спазване на разпоредбите на закона във връзка с определението за животновъден обект, посочено в §2в, т. 2 от ДР на ЗСПЗЗ, като следят за начина на трайно ползване на поземлените имоти върху, които са разположени регистрираните животновъдни обекти, определен чрез кадастрална карта и карта на възстановената собственост.