Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Консултативни материали

Начало | За общините | Консултативни материали | Отговор от МЗ на писмо на НСОРБ за прилагане на промените в Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и кухни

Отговор от МЗ на писмо на НСОРБ за прилагане на промените в Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и кухни

27.10.2022
Отговор от МЗ на писмо на НСОРБ за прилагане на промените в Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и кухни

Във връзка с постъпили запитвания от общините в НСОРБ, относно практическото прилагане на последните изменения в Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (Наредба №26) отправихме запитване до Министерство на здравеопазването.

Неясните за общините моменти са свързани с изключението в текст от Наредба №26, касаещо обслужването на деца от педагог, преминал обучение по теми от областта на ранното детско развитие, комплексната промоция на здраве и първа помощ, в случаите, в които трайно не може да се осигури медицински специалист, в сила от 01 януари 2023 година.

В свое писмо от 14.10.2022 г. Тома Томов, заместник-министър на здравеопазването, ни уведомява за следното:

  • Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 5 от Наредба №26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (наредбата), която влиза в сила от 01.01.2023 г., по изключение, когато трайно не може да се осигури назначаването на медицински специалист по чл. 9, т. 1 за обслужване на децата в яслена група, за времето на престой на децата в детската ясла обслужването им в една яслена група може да се осъществява от най-малко един педагог, преминал обучение по теми от областта на ранното детско развитие, комплексната промоция на здраве и първа помощ, и една детегледачка. Изключението се прилага само при условие, че в детската ясла е назначен най-малко един медицински специалист по чл. 9, т. 1 от Наредба № 26.
  • Посоченото в чл. 14, ал. 5 от Наредба №26 изключение от правилото, че децата в една яслена група се обслужват от най-малко един медицински специалист по чл. 9, т. 1 и една детегледачка, се прилага при кумулативното спазване на няколко условия:
  1. трайно да не може да се осигури назначаването на медицински специалист по чл. 9, т. 1 за обслужване на децата в яслена група;
  2. педагогът, който ще обслужва децата в яслена група, да е преминал обучение по теми от областта на ранното детско развитие, комплексната промоция на здраве и първа помощ;
  3. в детската ясла да е назначен най-малко един медицински специалист по чл. 9, т. 1.
  • Функциите на педагога са посочени в чл. 11, ал. 2 от наредбата. Педагогът и детегледачката не разполагат с необходимата професионална квалификация, за да изпълняват функциите на медицинския специалист, регламентирани в чл. 10, ал. 2 от наредбата. Тъй като обслужването на децата в яслена група ще се осъществява без участие на медицински специалист през цялото времето на престой на децата в детската ясла, е оценено като изключително важно педагогическите специалисти да имат допълнителни познания в областта на ранното детско развитие, комплексната промоция на здраве и първа помощ, а детегледачките – в областта на хигиената, ранното детско развитие, промоцията на здраве в кърмаческа и ранна детска възраст и първа помощ.

Функциите на медицинския специалист, регламентирани в чл. 10, ал. 2 от наредбата, не могат да бъдат изпълнявани нито от педагога, нито от детегледачката. В тази връзка е предвидено, че изключението по чл. 14, ал. 5 се прилага само ако в детската ясла е назначен най-малко един медицински специалист, който може да изпълнява специфичните функции по чл. 10, ал. 2 от наредбата.

  • С изменението в Наредба №26 (ДВ, бр. 53 от 2022 г.) не се възлагат нови функции на педагога.
  • Размерът на основната заплата, платения годишен отпуск и правото на работно облекло на педагога се определят както и до момента, съгласно нормативните актове и колективен трудов договор, които са приложими към работещите в детски ясли.
  • Педагозите, заети в обслужването на децата в хипотезата по чл. 14, ал. 5 от Наредба № 26, изпълняват функциите по чл. 11, ал. 2 от наредбата и трудовият им стаж е педагогически.
  • Формулировката „трайно не може да се осигури медицински специалист, следва да се приеме, че „трайно“ означава за продължителен период от време, през който, въпреки положените усилия от страна на ръководството на детската ясла, не може да бъде назначен медицински специалист. Не би могло да се фиксира точно определен срок, в който длъжността следва да е незаета, тъй като всеки случай е индивидуален и специфичен.

В допълнение се обръща внимание на следното:

Предвид спецификата на работа на детските ясли, както и обстоятелството, че действащите норми предвиждат като правило, а не като изключение, за всяка яслена група участие на медицински специалист през цялото времето на престой на децата в детската ясла, посочените в раздел здравни изисквания не регламентират задължителното обособяване на здравен кабинет с изолатор, така както е предвидено в детските градини.

Следва да имате предвид, че ако в детска ясла се приложи изключението по чл. 14, ал. 5 на Наредба №26, следва задължително да се обособи здравен кабинет с изолатор, отговарящ на изискванията на действащото законодателство, за да се обезпечи работата на медицинския специалист и да се осигурят условия, които ще дадат възможност за оказване на първа долекарска помощ на децата, както и да се опази здравето на останалите деца от групата, да бъдат изолирани до предаването им на родителите.