×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Консултативни материали

Начало | За общините | Консултативни материали | Колективен достъп на общините чрез платформата RegiX за справка от Регистър на уведомленията за трудовите договори и уведомления за промяна на работодател на НАП

Колективен достъп на общините чрез платформата RegiX за справка от Регистър на уведомленията за трудовите договори и уведомления за промяна на работодател на НАП

03.06.2022
Колективен достъп на общините чрез платформата RegiX за справка от Регистър на уведомленията за трудовите договори и уведомления за промяна на работодател на НАП

Във връзка с постъпило предложение от община Сливен, НСОРБ изготви и внесе в ДАЕУ (сега МЕУ) заявление за предоставяне на колективен достъп на общините чрез платформата RegiX до „Справка за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомления за промяна на работодател“ от Регистър на уведомленията за трудовите договори и уведомления за промяна на работодател на НАП.

Ползването на посочената справка от общинските служители може да се извършва в следните случаи:

  • При предоставяне на административни услуги в областта на Устройство на територията, разпоредите на АПК и ЗУТ, когато задължение на административния орган е да уведоми заинтересованите страни за започнало производство. АПК определя реда за изпращане на съобщения и в частност за връчване на съобщения и призовки на страните в административното производство - граждани или организации. Съгласно чл. 18а, ал.8, т.1 от АПК когато няма адрес, който страната е посочила или на който е получавала съобщения или е била призовавана, на страната се връчват съобщения за граждани - по настоящия адрес, а при липса на такъв или когато не могат да бъдат намерени на този адрес - по постоянния адрес; ако и по постоянен адрес няма кой да получи съобщението, то се връчва по месторабота.
  • Във връзка с установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци, което се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Задължение за уведомяване чрез връчване на съобщения е регламентирано в чл.29, ал.8 от ДОПК, като съобщенията на физическите лица могат да се връчват и по месторабота лично или чрез лицето, определено да приема съобщенията на работодателя.
    От своя страна ДАЕУ поиска становището на НАП за съгласие за достъп до посочения регистър за извършването на справката. НАП даде положителен отговор на искането, като ограничи в справката достъпа до заплатата на служителя, която няма отношение към процедурата на връчването. С това предоставянето на заявения колективен достъп на общините завърши успешно.

Всяка община, която иска да ползва „Справка за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомления за промяна на работодател“, следва да извърши следното:

  • Ръководството на общината със заповед на кмета трябва да определи кои конкретни служители следва да получат достъп до справката в съответствие със техните служебни задължения;
  • Длъжностни лица, които са определени да администрират достъпа на служителите от общината до справките през RegiX, следва да активират достъпа на определените длъжностни лица. Тъй като за целта те трябва да разполагат с информация за правното основание за достъпа до справката, lвижте по-долу файл „3_Pravno osnovanie_220526“ на НСОРБ В него се съдържа информация за посоченото при заявяването правно основание.


При необходимост, допълнителна информация по въпроса може да получите на тел. 0889 620 222 от Венцеслав Кожухаров – старши експерт „Електронно управление“ към НСОРБ.