×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво

Начало | За общините | Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво | МРРБ обявява Шеста процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на български общини

МРРБ обявява Шеста процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на български общини

11.02.2022
МРРБ обявява Шеста процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на български общини

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява Шеста процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на български общини

Инициативата за присъждане на Европейския етикет е в изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, която е приета от Република България и се прилага успешно в продължение на повече от дванадесет години. Страната ни има водещо значение сред останалите държави-членки на Съвета на Европа в изпълнението на стратегията и провеждането на процедури за присъждане на Европейския етикет.

Дванадесетте принципа за добро демократично управление на местно ниво са в сърцевината на стратегията и тяхното приемане и прилагане от общините гарантира ефективно и ефикасно планиране и управление на местни политики и мерки в полза на гражданите, различните социални групи и бизнеса.

Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво е сертификат за качество на цялостното управление в общините, като управлението се оценява по единни критерии и индикатори, разработени от Съвета на Европа, валидни за всички държави-членки. С него се удостоверява, че дадена община отговаря на европейските стандарти за качество на управлението на местно ниво.

Организацията и провеждането на процедурата за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление се осъществява в партньорство между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Европейският етикет се присъжда от Национална платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво, която е акредитиран от Съвета на Европа орган за партньорство между държавните органи на национално и регионално ниво, органите на местното самоуправление и местната администрация и НСОРБ, организациите и структурите на икономическите и социалните партньори, гражданското общество, академичните среди, средствата за масово осведомяване и омбудсмана на Република България.

Право да кандидатстват за присъждане на Европейския етикет имат всички български общини, които приемат и прилагат в работата си 12-те принципа за добро демократично управление на Съвета на Европа.

Общините могат да кандидатстват за присъждане на Европейския етикет в срок от 10 март до 10 юни 2022 г.

Подробна информация относно кандидатстването на общините, условията и реда за присъждане на Европейския етикет може да се намери на интернет страниците на МРРБ, на НСОРБ, и в Портал за децентрализация (http://self.government.bg/decentralization/?cid=600086&ssid=15&sid=20)

Необходимите документи можете да видите и изтеглите и по-долу:

Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво на СЕ

Правила и процедури за присъждане на Етикет

Насоки за участие на общините Етикет - 2022

Образец №1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Образец 2-Общ списък с материали

Приложение №1. ЕТАЛОН (БЕНЧМАРК)

Въпросник за граждани

Въпросник за съветници

Приз Етикет

При нужда от съдействие можете да се свържете за консултация с г-жа Нели Стайкова на n.staykova@namrb.org и на телефоните на НСОРБ.