×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

За общините За общините

Безплатни обучения 2022

Начало | За общините | Безплатни обучения 2022

През 2022 г. ще бъдат организирани общо 159 семинара по 15 ключови общински теми. Предлаганите обучения са с преобладаващо практическа насоченост и са предназначени за заместник-кметове, общински експерти и служители. Допустимо е участието и на служители от администрацията на кметствата, на общински предприятия, инспекторати и други вътрешни звена на общинската администрация. Всички разходи за участие се поемат от НСОРБ, с изключение на пътните разходи на участниците, както и на разходите за шофьорите. Няма ограничения за броя общински експерти от една община.

Важно! В обученията не могат да участват служители, които вече са преминали присъствени или дистанционни семинари по същата тема. Съгласно изискванията на проекта изборни лица не могат да участват в обучителните семинари.

Проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, Договор № BG05SFOP001-2.015-0001-C01, се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране, което е 4 206 527.80 лв. европейско и 742 328.44 лв. национално съфинансиране.

Тема 10 Предоставяне на социални услуги от общините

12.12.2021 | виж още →

Тема 11 Управление на водите и екология

12.12.2021 | виж още →

Тема 12 Управление на общинската собственост

12.12.2021 | виж още →

Тема 13 Управление на общинските финанси

12.12.2021 | виж още →

Тема 14 Управление на отпадъците

12.12.2021 | виж още →

Тема 15 Устройство на територията

12.12.2021 | виж още →