Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Подкрепа за разработване/актуализация на Планове за интегрирано развитие на общини за периода 2021 – 2027, предварителни оценки за социално – икономическото им въздействие и годишни доклади за изпълнението им

Начало | За общините | Безплатна експертна подкрепа за общинските европроекти за програмен период 2021 – 2027 г., | Подкрепа за разработване/актуализация на Планове за интегрирано развитие на общини за периода 2021 – 2027, предварителни оценки за социално – икономическото им въздействие и годишни доклади за изпълнението им

Подкрепа за разработване/актуализация на Планове за интегрирано развитие на общини за периода 2021 – 2027, предварителни оценки за социално – икономическото им въздействие и годишни доклади за изпълнението им

В рамките на настоящото направление можете да заявите необходимост от експертна и консултантска подкрепа в следните примерни услуги:

 1. Подкрепа за разработване на ПИРО
 • Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответната община; SWOT-анализ;
  • Определяне на цели и приоритети за развитие на общината;
  • Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО, при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност;
  • Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за сътрудничество с други общини – приоритетни зони за въздействие;
  • Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за развитие;
  • Идентифициране на мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия;
  • Съставяне на индикативен списък на важни за общината проектни идеи с проектобюджети и график на изпълнение;
 • Определяне на необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на плана.

Подкрепата за разработването на ПИРО включва и всички мерки, свързани с популяризирането разработването на плана и включването на всички заинтересовани страни и лица в процеса.

 1. Подкрепа за изготвяне на предварителна оценка за социално-икономическо въздействие на ПИРО, съгласно чл.32, ал.2 от ЗРР.

По преценка на кмета на съответната община, като компетентен орган за разработването на ПИРО, за разработването му може да се извършва предварителна оценка за социално-икономическо му въздействие.

 1. Подкрепа за изготвяне на актуализация на ПИРО и/или на Програмите за реализация на ПИРО, съгласно разпоредбите на ЗРР, ППЗРР и Методическите указания за разработване и прилагане на ПИРО за периода 2021-2027 г.

Общините могат да предприемат действия за актуализация на ПИРО:

 • при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;
 • в резултат на промени в свързаното с него национално законодателство или в правото на ЕС;
 • при съществени промени в национални или секторни стратегии, концепции и програми, влияещи върху изпълнението на плана.

Актуализацията на ПИРО следва да се извършва при условията и по реда на неговото разработване и приемане.  

 1. Подкрепа за изготвянето на Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ПИРО, съгласно изискванията на чл.72, ал. 8 на ППЗР

ТУК можете да видите, как да се възползвате от безплатната консултантска подкрепа.

Проект „ПРОГРЕС- Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване“ с Договор № BG05SFOP001-4.003-0001-C01 , се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. на обща стойност в размер на 9 428 656.24 лв. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране, което е 8 014 357,80 лв. европейско и 1 414 298,44 лв. национално съфинансиране.