Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Подкрепа за разработване на секторни програмни документи и нормативни актове на общинско ниво (стратегии, планове, програми и др.) за привличане на европейско финансиране през програмен период 2021 – 2027

Начало | За общините | Безплатна експертна подкрепа за общинските европроекти за програмен период 2021 – 2027 г., | Подкрепа за разработване на секторни програмни документи и нормативни актове на общинско ниво (стратегии, планове, програми и др.) за привличане на европейско финансиране през програмен период 2021 – 2027

Подкрепа за разработване на секторни програмни документи и нормативни актове на общинско ниво (стратегии, планове, програми и др.) за привличане на европейско финансиране през програмен период 2021 – 2027

В рамките на настоящото направление можете да заявите необходимост от експертна и консултантска подкрепа в следните примерни услуги:

 1. Документи, изисквани от законови нормативни актове:
 • Програма за опазване на околната среда (чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда);
 • Програма за управление на отпадъците (чл.57 от Закона за опазване на околната среда);
 • Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите (чл.26, ал.1 от Закона за почвите);
 • Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ);
 • Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета (чл.40, ал.1 от Закона за защита на животните);
 • План за действие за общинските концесии (чл.40, ал.1 от Закона за концесиите);
 • Стратегия за управление на общинската собственост (чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост);
 • Общинска програма за намаляване на риска от бедствия (чл.6д, ал.3 от Закона за защита при бедствия);
 • Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците (чл.197, ал.ал.1 и 2 от Закона за предучилищното и училищното образование);
 • Годишен план за социалните услуги (чл.38, ал.1 от Закона за социалните услуги);
 • Програма за преструктуриране на търговските дружества - В и К оператори, в които общината е едноличен собственик на капитала (чл.10в, ал.1 от Закона за водите);
 • Стратегическите карти за шум и планове за действие (чл.чл. 7 и 8 от Закона за защита от шума в околната среда);
 • Стратегия за опазване на културното наследство (чл.17, ал.2 от Закона за културното наследство);
 • Програма за развитие на туризма (чл.11, ал.1 от Закона за туризма);
 1. Документи, необходими за обосноваване на европейско финансиране
 • План за устойчива градска мобилност (за мерките за подкрепа на устойчивата мобилност по Прогама „Региони в растеж“);
 • Общинска програма за качество на атмосферния въздух (за проектите за постепенно премахване на използването на отоплителни уреди на твърдо гориво по Програма „Околна среда“)
 • Общински планове за действие за интеграция на участници от уязвими групи (за дейностите за приобщаващо образование и образователна интеграция по Програма „Образование“);
 • Общински план/стратегия за интеграция на ромите (за подкрепата за комплексни общински програми за десегрегация на училищата, превенция на вторичната сегрегация и против дискриминацията по Програма „Образование“).
 1. Документи на местно ниво, разработени на база европейски и национални стратегически документи
 • Общинска стратегия за развитие на предучилищното и училищно образование;
 • Общинска стратегия за развитие на социалните услуги;
 • Стратегия за устойчиво енергийно развитие;
 • Програма / План за енергийна ефективност;
 • План за действие за преход към кръгова икономика;
 • План за опазване на биологичното разнообразие и устойчиво управление на биологичните ресурси;
 • Програма за закрила на детето;
 • Стратегия за опазване на културно-историческото наследство;
 • Програма за подобряване на пътната безопасност;
 • Програма за борба срещу употребата на наркотични вещества.

ТУК можете да видите, как да се възползвате от безплатната консултантска подкрепа.

Проект „ПРОГРЕС- Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване“ с Договор № BG05SFOP001-4.003-0001-C01 , се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. на обща стойност в размер на 9 428 656.24 лв. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране, което е 8 014 357,80 лв. европейско и 1 414 298,44 лв. национално съфинансиране.