×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Статут и документи

Начало | За нас | Статут и документи

Статут и документи

Статут и документи

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) е учредено на 11 декември 1996 г. в София. Сдружението е създадено на основание чл.9 от ЗМСМА и е регистрирано съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и осъществява дейността си в обществена полза.

В НСОРБ членуват на  доброволен принцип всички общини в Република България. Съгласно Устава на организацията / приет на 11.12.1996 г. изменян и допълван последно на 23.02.2016 г./, всички членове на НСОРБ са равнопоставени в рамките на организацията.

Основна цел на НСОРБ е защита на общите интереси на българските общини, поддържане и развитие на местно самоуправление и местна демокрация в Република България.

Цели и мисия на НСОРБ:

 • Да представлява и защитава интересите на своите членове пред Народното събрание, Президента на републиката, Министерския съвет, министерствата и централните ведомства, имащи отношение към проблемите на местното самоуправление;
 • Да разработва предложения за промяна и усъвършенстване на законовата уредба в областта на местното самоуправление и местната администрация, както и проекти на други нормативни актове, засягащи дейността на общините. От 2016 г. тази функция на НСОРБ е законово закрепена в чл.27 от Закона за нормативните актове /Министърът - вносител на проект на нормативен акт, който подлежи на разглеждане от Министерския съвет, го изпраща заедно с предварителната оценка на въздействието по чл. 20 за съгласуване на органите, чиито правомощия са свързани с предмета на регулиране на предлагания акт или които са задължени да го прилагат, както и на Националното сдружение на общините в Република България, ако проектът е свързан с правомощия на общините/. Съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание / чл.73/ по законопроекти, свързани с правомощия на общините, председателят на водещата комисия изисква становище от Националното сдружение на общините в Република България.
 • Да подготвя становища и предложения по проектобюджета на Република България в частта му за общините и съдейства за тяхното приемане от компетентните държавни органи. Законът за публичните финанси е предвидил /чл.77/, че в сроковете по бюджетната процедура Националното сдружение на общините в Република България може да прави предложения за общия размер на основните бюджетни взаимоотношения на общинските бюджети с централния бюджет и други предложения по проекта на държавния бюджет за съответната година в частта му за общините и ги представя в Министерството на финансите. Министърът на финансите провежда консултации с Националното сдружение на общините в Република България по направените предложения, като за проведените консултации се съставя протокол. Механизмът за разпределението на общата изравнителна субсидия по общини, размерът на целевата субсидия за капиталови разходи и механизмът за неговото разпределение по общини се определят със закона за държавния бюджет, след съгласуване с НСОРБ. В рамките на бюджетната процедура Министерският съвет по предложение на министъра на финансите приема стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели, които се разработват съвместно от съответния министър, Националното сдружение на общините в Република България и министъра на финансите.
 • Да подпомага общинските съветници, кметовете и служителите в общинските администрации при осъществяване функциите на местното самоуправление, като оказва съдействие при информационното и организационно-техническото осигуряване на дейността им;
 • Да участва в организирането на национална система за обучение и квалификация на общинските съветници, кметовете и служителите в общинските администрации. Разработва и реализира програми за обучение в съответствие с потребностите на своите членове;
 • Да съдейства при решаване на спорове между своите членове, както и между тях и държавните органи;
 • Да предоставя експертни, консултантски и технически услуги на общинските съветници, кметовете и служителите в общинските администрации;
 • Да насърчава и подпомага различните форми на сдружаване между общините за решаване на общи проблеми и задачи от местно и регионално значение и осъществява взаимодействие с тях;
 • Да осъществява контакти и взаимодействие със сродни организации в други страни и членува в международни сдружения, чиято дейност е свързана с проблемите на местното самоуправление и местната администрация. Представлява и защитава интересите на своите членове пред европейските институции;
 • Да осигурява гласност и обществена подкрепа за развитието на местната демокрация и местното самоуправление;

Правомощия на НСОРБ, възложени с нормативни актове.

За постигане на своите цели, НСОРБ извършва и допълнителна стопанска дейност, свързана с основните цели на Сдружението, от която не разпределя печалба:

 • посредническа дейност;
 • консултантска дейност;
 • организиране и провеждане на публични събития;
 • извършване на проучвания в областта на местното самоуправление;
 • и др.

От 1999 година в НСОРБ членуват всички 264 общини в страната. От 2015 г. членовете на НСОРБ са 265, след присъединяването на новосъздадената община Сърница.

Всички членове на НСОРБ можете да видите в раздел "Членове на НСОРБ"

За своята дейност НСОРБ Общото събрание на НСОРБ приема програма.

Изпълнението на приетата от Общото събрание програма се отчита ежегодно пред висшия форум на организацията.


Актуални документи на НСОРБ можете да разгледате тук:

Устав на НСОРБ

Правилник за устройството и дейността на НСОРБ

Правомоция, предоставени с нормативни актове

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН НА НСОРБ ЗА 2014 – 2020 г.


Програма за дейността 2022