Заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по местни финанси, бюджет и общинска собственост (ПКМФБОС)

За събитието

Заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по местни финанси, бюджет и общинска собственост (ПКМФБОС) ще се проведе на 9-10 август 2022 г. (вторник и сряда).  

Планираме заседанието да започне в 13,30 ч. и да приключи до 12,00 ч. на следващия ден при следния предварителен дневен ред:

  1. Приложение на ПМС за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. по чл. 1, ал. 5, т. т. 3.6, 10.5, 14.1 и 14.2. Текущи проблеми и предизвикателства при изпълнението на общинските бюджети през 2022 г.
  2. Резултати от анализа на ставките на местните данъци и размерите на местните такси за 2022 г. Предложения за нормативни промени, които да влязат в пакета данъчни закони по бюджетната процедура за 2023 г.
  3. Изводи и препоръки от анализа на отчетите за касово изпълнение на общинските бюджети през 2021 г. Предложения за нормативни промени с цел осигуряване преотстъпване на част от националните данъци и по-голяма децентрализация и свобода на общините.
  4. Внедряване на Информационна система за компенсиране и субсидиране на обществените пътнически автомобилни превози (ИСКОП) в общините. Предложения за промени в Наредбата за субсидиите и компенсациите на транспорта.
  5. Други (по предложение на членовете на комисията).


За участие в заседанието, членовете на Постоянната комисия следва да се регистрират, като попълнят онлайн заявката, изпратена с поканата за заседанието, до 4 август.

Локация

<p><strong>гр. Габрово, хотел „Балкан“</strong></p>

гр. Габрово, хотел „Балкан“

Координати: 42.6891121472225, 23.354302692055033